Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến đóng góp cho dự thảo thay thế Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định “Quản lý mạng cáp treo viễn thông và mạng cáp treo truyền hình tại các phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam”

Xin ý kiến đóng góp cho dự thảo thay thế Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định “Quản lý mạng cáp treo viễn thông và mạng cáp treo truyền hình tại các phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam”