Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định sửa đổi điểm a, khoản 2, điều 3 QĐ số 33/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam

Bộ máy tổ chức Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn  
Quyết định sửa đổi điểm a, khoản 2, điều 3 QĐ số 33/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam