Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Bộ máy tổ chức Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn  
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
Ngày 26/8/2016, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam