Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định về hoạt động nhiếp ảnh

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Nghị định về hoạt động nhiếp ảnh
Nghị định này bãi bỏ các quy định triển lãm ảnh tại Chương IV quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ