Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức công nghệ thông tin

Góp ý Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức công nghệ thông tin

Xem Dự thảo tại đây