Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo Quy định Trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng

Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân vào dự thảo văn bản Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý  
Dự thảo Quy định Trao đổi  văn bản điện tử trên môi trường mạng

Công văn số 376/STTTT-CNTT ngày 04/8/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy định Trao đổi  văn bản điện tử trên môi trường mạng.

Dự thảo