Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị Về việc công khai, minh bạch thông tin trên cổng thông tin điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp

Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân vào dự thảo văn bản Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý  
Chỉ thị Về việc công khai, minh bạch thông tin trên cổng thông tin điện tử  phục vụ người dân và doanh nghiệp