Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy
Ngày 19/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1078/STTTT-TTBCXB chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy.
Tin liên quan