Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 2483/KH-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh về tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, ngày 24/9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1080/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện tuyên truyền về chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022: “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân". Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại. Tuyên truyền, quảng bá về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 bằng nhiều hình thức như chuyên mục, phóng sự, trình chiếu phim tư liệu về lịch sử phát triển công nghệ thông tin Việt Nam; đưa tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan có cổng/trang thông tin điện tử tổng hợp tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên cổng/trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 10/10/2022.​