Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Thông tin phát triển ngành  
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, ngày 25/01/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 99/KH-STTTT về tuyên truyền CCHC năm 2022.

Thông qua công tác tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể, công chức, viên chức tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để tiết kiệm thời gian và chi phí; tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện TTHC, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện.

Kế hoạch chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện: Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số61/2018/NĐ-CP; Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung,ban hành mới; các TTHC đã được đơn giản hóa, ban hànhmớiquy trình giải quyết áp dụng theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN  IS09001:2015; tuyên truyền việc phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước các cấp, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ.

 Đồng thời tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí; đồng thời kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, đầu tư, xây dựng và thuế. Tuyên truyền đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp về việc gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHCqua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Thông tin kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệpvề các quy định hành chính TTHC.

Theo kế hoạch, Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản có nhiệm vụ: Tham mưu phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí thông qua giao ban báo chí. Tham mưu phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu với UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền; Đài Truyền thanh cấp huyện tiếp sóng chương trình tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, xây dựng các chương trình tuyên truyền về CCHC trên phương tiện thông tin đại chúng địa phương. Yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tiếp sóng đầy đủ các chương trình tuyên truyền về CCHC của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Đài Truyền thanh cấp huyện. Tham mưu tuyên truyền về CCHC trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, Cổng Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.

Văn phòng sở: Chủ trì, phối hợp với Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản  thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về CCHC để tham mưu tuyên truyền phổ biến. Phổ biến, hướng dẫn cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp các thủ tục thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của sở thông qua hình thức: Niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của sở. Tham mưu tuyên truyền về CCHC tại cơ quan qua các hình thức: Đưa thông tin trên mạng nội bộ; viết tin, bài cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan; tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, buổi sinh hoạt của các đoàn thể.

Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin: Chủ trì tham mưu tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính. Đăng tin, bài tuyên truyền về CCHC trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, Cổng Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Viết tin, bài tuyên truyền về CCHC trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, Cổng Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông./.​