Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 86/KH-STTTT về tuyên truyền CCHC năm 2021.

Thông qua công tác tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể, công chức, viên chức tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để tiết kiệm thời gian và chi phí; tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện TTHC, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện.

Các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện: Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Đề án cải cách TTHC giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh; Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; các TTHC đã được đơn giản hóa, ban hành mới; tuyên truyền việc phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước các cấp, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ. Tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí; đồng thời kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, đầu tư, xây dựng và thuế. Tuyên truyền đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp về việc gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Thông tin kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về các quy định hành chính, TTHC.

Tuyên truyền về việc triển khai sắp xếp, cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện; sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020. Tuyên truyền về các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ đổi mới phương thức tuyển dụng đến sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, chú trọng tuyên truyền công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động; chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC ở từng cơ quan, đơn vị đến từng cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Tuyên truyền cải cách tài chính công, cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước; việc thực hiện quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học công nghệ; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công của các đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Tuyên truyền việc đổi mới lề lối và phương thức làm việc trong cơ quan nhà nước; chú trọng đến hiện đại hóa nền hành chính, các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Tuyên truyền về kết quả, việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao các Chỉ số: Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI), Năng lực cạnh tranh (PCI), CCHC (PAR INDEX), Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh để người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, cùng giám sát các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản có nhiệm vụ: Tham mưu phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí thông qua giao ban báo chí. Tham mưu phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu với UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền; Đài Truyền thanh cấp huyện tiếp sóng chương trình tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, xây dựng các chương trình tuyên truyền về CCHC trên phương tiện thông tin đại chúng địa phương. Yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tiếp sóng đầy đủ các chương trình tuyên truyền về CCHC của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Đài Truyền thanh cấp huyện. Tham mưu tuyên truyền về CCHC trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, Cổng Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.

Văn phòng sở: Chủ trì, phối hợp với Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản  thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về CCHC để tham mưu tuyên truyền phổ biến. Phổ biến, hướng dẫn cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp các thủ tục thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của sở thông qua hình thức: Niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của sở. Tham mưu tuyên truyền về CCHC tại cơ quan qua các hình thức: Đưa thông tin trên mạng nội bộ; viết tin, bài cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan; tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, buổi sinh hoạt của các đoàn thể.

Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin: Chủ trì tham mưu tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính. Đăng tin, bài tuyên truyền về CCHC trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, Cổng Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Viết tin, bài tuyên truyền về CCHC trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, Cổng Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông./.