Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện...

Tin tức - Sự kiện  
Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Ngày 07/5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 407/STTTT-BCVTCNTT về thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

​Theo Kế hoạch, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin, xây dựng và thực thi các cơ chế chính sách phù hợp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính nhằm chủ động tiếp cận với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sở cần triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp sau: 

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp cận, tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện; Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Đài truyền thanh cấp huyện tiếp sóng chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên phương tiện thông tin đại chúng địa phương; yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài truyền thanh cấp xã tiếp sóng đầy đủ chương trình tuyên truyền về nội dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Đài truyền thanh cấp huyện.

2. Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử tạo thuận lợi cho tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số: Ban hành Quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Đẩy mạnh thực hiện xử lý, điều hành trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan theo quy trình khép kín, đảm bảo liên thông 04 cấp chính quyền theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi thông tin, giải quyết công việc của cơ quan theo quy định; Nâng cấp hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh đảm bảo tốc độ gửi, nhận nhanh hơn; truy cập thuận tiện hơn; Xây dựng và triển khai hiệu quả các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành phục vụ hiệu quả công việc chuyên môn tại các cơ quan; tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trên địa bàn tỉnh; Xây dựng và triển khai Đề án “Xây dựng mô hình đô thị thông minh tại Hà Nam"; Vận hành hiệu quả Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và đánh giá kết quả việc cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và của sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin: Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tăng cường phát triển, dùng chung cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ. Đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt; phủ sóng mạng 3G, 4G rộng khắp toàn tỉnh, cung cấp đường truyền Internet đến tận thôn xóm. Tạo điều kiện, hướng dẫn các doanh nghiệp phát triển hạ tầng mạng lưới và sản xuất, kinh doanh theo đúng quy hoạch và các quy định của pháp luật; Trang bị hệ thống máy chủ, thiết bị mạng và các thiết bị khác để đảm bảo cài đặt các hệ thống phần mềm, lưu trữ các cơ sở dữ liệu tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; Trang bị và nâng cấp các máy trạm cấu hình thấp và hệ thống mạng LAN của các cơ quan để phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; Triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn; Xây dựng, cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam phiên bản 2.0.

4. Đào tạo, nâng cao trình độ, chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin: Hỗ trợ các cơ quan tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ, công chức về khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn hàng ngày; Đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn, an ninh mạng cho cán bộ quản trị mạng các cơ quan; Đào tạo, tập huấn cho thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về an toàn thông tin mạng và diễn tập ứng cứu sự cố.

5. Thúc đẩy phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông: Tham mưu xây dựng các quy định và có cơ chế khuyến khích nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các ngành ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao như: Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông; an toàn, an ninh mạng./.