Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thi đua xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh...

Thông tin phát triển ngành  
Thi đua xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đang là xu thế trong thời đại công nghiệp 4.0. Tại tỉnh Hà Nam, phát triển Chính quyền điện tử làm nền tảng hướng tới Chính quyền số được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm hiện đại hóa nền hành chính, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với vai trò là cơ quan tham mưu xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số của tỉnh, thời gian qua Sở Thông tin và Truyền thông tích cực, chủ động với nhiều biện pháp thiết thực để triển khai thực hiện. Cụ thể: Sở tham mưu với UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí chấm điểm, xếp loại về ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan. Hằng năm, sở tiến hành chấm điểm và trình UBND tỉnh công bố xếp loại cho các cơ quan.

Với 16 chỉ số thành phần về Hiện đại hóa hành chính trong Bộ chỉ số chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh, sở phân công cụ thể cho từng phòng, đơn vị trong cơ quan theo dõi, bám sát. Với những chỉ số rất khó để thực hiện (Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, tỷ lệ ký số văn bản điện tử), sở đã ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể chi tiết biện pháp để thực hiện, đồng thời cử cán bộ trực tiếp đến các cơ quan để hỗ trợ triển khai, cầm tay chỉ việc, đặc biệt là hướng dẫn cán bộ lãnh đạo ký số cho văn bản điện tử.

Mặc dù chưa được bố trí kinh phí để xây dựng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh, nhưng vừa qua sở đã phối hợp với VNPT Hà Nam triển khai thí điểm Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh để kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia nhằm kết nối, chia sẻ một số hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia và đã được Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ xác nhận.

Trung tâm Điều hành thông minh của tỉnh mới được trang bị một số màn hình, một số máy tính đơn giản; hoạt động của Trung tâm đang ở dạng thử nghiệm do chưa được đầu tư phù hợp (như phần mềm nền tảng, hệ thống camera…). Sở Thông tin và Truyền thông đang tích cực tham mưu để đi thuê dịch vụ nhằm đưa Trung tâm vào hoạt động hiệu quả, trước mắt là kết nối dữ liệu từ Trung tâm điều hành thông minh của thành phố Phủ Lý.

Với sự tham mưu quyết liệt trên, việc xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số của tỉnh đã có những kết quả nổi bật:

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến: Năm 2019: Số bộ hồ sơ trực tuyến rất ít (có 965 bộ hồ sơ); năm 2020: Có 10.996 bộ hồ sơ trực tuyến, đạt 4,8%; năm 2021: Có 57.646 bộ hồ sơ trực tuyến, đạt 26,3%.

Tỷ lệ hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích: Năm 2019 gần như không có hồ sơ, chỉ có một số hồ sơ của lĩnh vực bảo hiểm, công an và chủ yếu là trả kết quả chứ không có tiếp nhận hồ sơ; năm 2020, tỷ lệ hồ sơ trả kết quả đạt 30%; năm 2021, tỷ lệ hồ sơ trả kết quả đạt 60%, bao gồm nhiều lĩnh vực khác như tư pháp, giao thông, giáo dục...

Tỷ lệ ký số văn bản điện từ: Năm 2019, 2020 một số cơ quan chưa thực hiện ký số; năm 2021: 100 % cơ quan từ cấp huyện trở lên đã thực hiện ký số bao gồm cả cá nhân lãnh đạo và ký số cơ quan; nhiều xã, phường, thị trấn cũng đã thực hiện ký số cho văn bản điện tử. Tỷ lệ ký số văn bản điện tử từ cấp huyện trở lên đạt trên 80%.

Theo kết quả xếp hạng chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố tháng 10/2021: Tỉnh Hà Nam xếp vị trí thứ 17/63 tỉnh, thành phố (xếp thứ 6 về Chính quyền số, xếp thứ 40 về Kinh tế số và xếp thứ 23 về Xã hội số).

Bên cạnh đó sở đã phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng và triển khai ứng dụng phần mềm chấm điểm cải cách hành chính, tạo thuận lợi, công khai minh bạch trong việc chấm điểm cải cách hành chính của các cơ quan.

Ngoài ra, sở thường xuyên cử cán bộ đến trực tiếp hướng dẫn các cơ quan ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Năm 2020, một số cơ quan ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, sở phân công cán bộ của sở phụ trách theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn. Năm 2021, cơ quan đó đã có sự chuyển biến rõ rệt: Chẳng hạn như UBND huyện Bình Lục, năm 2020 về ứng dụng công nghệ thông tin xếp cuối cùng trong cấp huyện, lãnh đạo UBND huyện chưa thực hiện ký số văn bản điện tử, năm 2021 đã vươn lên xếp thứ 03 trong cấp huyện, lãnh đạo đã ký số hầu hết các văn bản điện tử.

Trong hoạt động nội bộ, Sở Thông tin và Truyền thông luôn tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. 100% thủ tục hành chính của sở được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4; 100% hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trực tuyến; 100% hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; 100% văn bản điện tử được ký số bao gồm: Chữ ký nháy của lãnh đạo phòng, chứ ký của lãnh đạo sở, chữ ký của cơ quan. Sở cũng quan tâm và chú trọng đến công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật: Hàng năm, sở đều có ít nhất 01 sáng kiến được công nhận là sáng kiến cấp tỉnh. Áp dụng những sáng kiến này đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hoạt động chuyên môn hàng ngày.

Với những nỗ lực trên, năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông được UBND tỉnh đánh giá, xếp thứ hai về cải cách hành chính; được Khối thi đua kinh tế ngành của tỉnh suy tôn xếp thứ nhất về thực hiện nhiệm vụ trong phong trào thi đua và đề nghị được tặng Cờ của UBND tỉnh; được Cụm Thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng suy tôn đề nghị tặng Cờ Thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Để tiếp tục giữ vững vị trí, vai trò tham mưu đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số của tỉnh, cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ trong các phong trào thi đua, Sở Thông tin và Truyền thông đang và sẽ tham mưu một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Trình UBND tỉnh Nghị quyết của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Xây dựng và triển khai Đề án về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tham mưu phát triển hạ tầng số, nền tảng số bao gồm: Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu, triển khai phần mềm nền tảng để đưa Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh vào hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số; phổ cập Internet băng thông rộng; phủ sóng toàn bộ các đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch bằng công nghệ 5G và các công nghệ di động thế hệ tiếp theo; phổ cập điện thoại thông minh tới người dân; thuê phần mềm nền tảng để đưa Trung tâm Điều hành thông minh của tỉnh vào hoạt động hiệu quả, đúng mục tiêu.

Đồng thời, sở tham mưu phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh theo hình thức đi thuê dịch vụ để kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi, chuyên ngành của tỉnh và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia để trao đổi, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan bên ngoài. Tham mưu phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đảm bảo đến năm 2025 cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau; 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

Cùng với đó, phấn đấu xây dựng đồng bộ các hạ tầng phục vụ chuyển đổi số để hoàn thành mục tiêu làm việc không giấy tờ, hội họp không tập trung nhiều, dịch vụ công không gặp mặt, thanh toán không dùng tiền mặt, dữ liệu có số hóa. Hạ tầng mạng băng thông rộng cáp quang bao phủ 100% xã, phường, thị trấn và trên 80% hộ gia đình; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G.​/.