Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường tuyên truyền về Đề án 06, định danh, xác thực điện tử và các dịch vụ công trực tuyến

Tin tức - Sự kiện  
Tăng cường tuyên truyền về Đề án 06, định danh, xác thực điện tử và các dịch vụ công trực tuyến
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tuyên truyền về Đề án 06, định danh, xác thực điện tử và các dịch vụ công trực tuyến, ngày 01/7/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 729/STTTT-TTBCXB về việc tăng cường tuyên truyền về Đề án 06, định danh, xác thực điện tử và các dịch vụ công trực tuyến.
Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, các bộ, ngành có liên quan và của tỉnh về Đề án 06: Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); Kế hoạch số 524/KH-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng, đặc biệt 05 nhóm tiện ích mang lại của Đề án 06, gồm: (1) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; (3) Phục vụ công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp tích cực tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là đối với 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06. Đồng thời tuyên truyền, biểu dương các mô hình hay, sáng tạo trong thực hiện hiệu quả Đề án 06; các sáng kiến áp dụng hiệu quả trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp để nhân rộng trên toàn tỉnh.​