Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên môi trường mạng tỉnh Hà Nam

Thông tin phát triển ngành  
Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên môi trường mạng tỉnh Hà Nam
Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) cá nhân trên môi trường mạng theo quy định của Luật ATTT mạng, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam đã tiến hành rà soát, triển khai theo quy định về ATTT, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu ban hành các văn bản quy định về tăng cường bảo đảm ATTT làm cơ sở cho việc thực hiện bảo đảm ATTT trên địa bàn tỉnh, nhất là trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam: Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 09/4/2010 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế và sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Hà Nam; Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế đảm bảo ATTT trên máy tính, mạng máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam; Quyết định số 85/QĐ-BCĐ ngày 25/10/2018 của Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 152/QĐ-ĐƯC ngày 14/11/2018 của Đội Ứng cứu về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam...  

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng Việt Nam và Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Công văn số 1674/UBND-KGVX ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng hồ sơ, đề xuất cấp để trình các cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp độ ATTT cho hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý. Năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng có nhiệm vụ tổ chức điều phối, hỗ trợ các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức ứng cứu các sự cố máy tính, mạng máy tính trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, sở đã ban hành nhiều công văn cảnh báo, hướng dẫn và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản cảnh báo, hướng dẫn xử lý các lỗ hổng bảo mật của Cục ATTT, Bộ Thông tin và Truyền thông. Triển khai thử nghiệm Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng tỉnh Hà Nam, hệ thống đã đưa vào hoạt động theo yêu cầu trước ngày 30/9/2020 và đã được Cục ATTT xác nhận tại Báo cáo số 30/BC-CATT ngày 06/11/2020 về việc báo cáo kỹ thuật tình hình ATTT tháng 10/2020 và thống kê kết nối chia sẻ của các tỉnh/thành.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật về công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam đã được sở chú trọng triển khai: Đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông; đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai đầy đủ các nội dung yêu cầu về tuyên truyền pháp luật về công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam, trong đó có lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật các văn bản hướng dẫn về an toàn an ninh mạng, ATTT cá nhân.

Cùng đó, hằng năm, sở chủ trì, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, diễn tập về ATTT cho cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm về công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng đã tổ chức tập huấn và diễn tập phòng, chống tấn công phá hủy, lộ lọt dữ liệu cho các thành viên Đội Ứng cứu sự cố ATTT mạng.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động về bảo đảm ATTT: Tuyên truyền pháp luật về công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam, các văn bản hướng dẫn về an toàn an ninh mạng, ATTT cá nhân nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về bảo đảm ATTT mạng, ATTT cá nhân cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; tăng cường tập huấn, diễn tập về ATTT cho cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm về công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; thường xuyên cảnh báo và hướng dẫn xử lý các lỗ hổng bảo mật của Cục ATTT, Bộ Thông tin và Truyền thông; hỗ trợ các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức ứng cứu các sự cố máy tính, mạng máy tính trên địa bàn tỉnh; tham mưu trình UBND tỉnh cho triển khai chính thức Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng tỉnh Hà Nam nhằm đáp ứng triển khai ATTT theo mô hình 04 lớp của Bộ Thông tin và Truyền thông./.​