Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số

Tin tức - Sự kiện  
Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số
Ngày 07/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2020/TT-BTTTT quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số.

Theo Thông tư, phần mềm ký số và phần mềm kiểm tra chữ ký số phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về chữ ký số trên thông điệp dữ liệu tại Phụ lục Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về chữ ký số trên thông điệp dữ liệu kèm theo Thông tư này.

Ngoài ra, phần mềm ký số còn phải có các chức năng: Chức năng ký số; Chức năng kiểm tra hiệu lực của chứng thư số; Chức năng lưu trữ và hủy bỏ các thông tin kèm theo thông điệp dữ liệu ký số; chức năng thay đổi (thêm, bớt) chứng thư số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; chức năng thông báo (bằng chữ/bằng ký hiệu) cho người ký số biết việc ký số vào thông điệp dữ liệu thành công hay không thành công. Phần mềm kiểm tra chữ ký số có các chức năng: Chức năng kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số trên thông điệp dữ liệu; Chức năng lưu trữ và hủy bỏ các thông tin sau kèm theo thông điệp dữ liệu ký số.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2020.

Xem chi tiết Thông tư tại đây./.