Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện

Tin tức - Sự kiện  
Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện
Ngày 13/4/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT về việc quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện.

Thông tư này quy định về hoạt động kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện. Áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp quản lý, khai thác thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định".

Theo đó, đối với thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định" trước khi đưa thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện vào khai thác sử dụng, tổ chức, doanh nghiệp phải tiến hành kiểm định theo thủ tục quy định tại Thông tư này.

Các thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện đã được kiểm định phải được tiến hành kiểm định lại trước ngày hết hạn ghi trên Giấy chứng nhận kiểm định ít nhất 60 ngày.

Các thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện đã được kiểm định, khi có sự thay đổi về thông số kỹ thuật ngoài quy định cho phép hoặc khi có thay đổi công trình xây dựng lân cận dẫn đến mất an toàn phơi nhiễm điện từ thì Giấy chứng nhận kiểm định đã cấp sẽ hết hiệu lực và tổ chức, doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, khắc phục những điểm chưa phù hợp và tiến hành kiểm định lại thiết bị.

Hồ sơ thẩm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định bao gồm: Đơn đề nghị kiểm định, kết quả đo kiểm được lập bởi đơn bị đo kiểm và các tài liệu mô tả, hướng dẫn sử dụng thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện (trong trường hợp kiểm định lần đầu).

Hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở của tổ chức kiểm định hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến tổ chức kiểm định hoặc gửi trực tuyến qua Cổng dịch vụ công.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tổ chức, doanh nghiệp nộp phí thẩm định theo quy định, tổ chức kiểm định tiến hành thẩm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định. Trong vòng 30 ngày sau khi được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, tổ chức/doanh nghiệp phải niêm yết bản sao Giấy chứng nhận tại vị trí dễ nhìn, bên ngoài trạm thiết bị viễn thông, đài vô tuyến.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020 và bãi bỏ Thông tư số 16/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện.

Xem chi tiết Thông tư tại đây./.