Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Quy định công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thông tư quy định chi tiết về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Các hoạt động cơ bản trong công tác triển khai, giám sát công tác triển khai: Thực hiện công tác triển khai và lập nhật ký công tác triển khai; Thực hiện giám sát công tác triển khai và lập nhật ký giám sát công tác triển khai; Giám sát tác giả.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2020. Thông tư số 28/2010/TT-BTTTT ngày 13/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Xem chi tiết Thông tư tại đây.​/.