Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh
Ngày 03/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Thông tư số 20/2020/TT-BTTTT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh.

Theo Thông tư, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu tối thiểu cho thiết bị điện thoại VHF loại cầm tay hoạt động trong băng tần nghiệp vụ di động hàng hải từ 156 MHz đến 174 MHz, phù hợp sử dụng trên phương tiện cứu sinh và có thể dùng trong các tàu thuyền trên biển.

Cụ thể, thiết bị điện thoại VHF phải là loại cầm tay, phải có khả năng trao đổi thông tin giữa các phương tiện cứu sinh, giữa phương tiện cứu sinh và tàu thuyền, giữa phương tiện cứu sinh và đơn vị cứu nạn. Có thể sử dụng thiết bị này để trao đổi thông tin trên tàu khi hoạt động tại các tần số phù hợp.

Các quy định về kỹ thuật bao gồm các tiêu chuẩn chung về cấu trúc, tần số và công suất, điều khiển, thời gian chuyển kênh, các biện pháp an toàn, phân loại các đặc tính điều chế và bức xạ, pin, ghi nhãn; các tiêu chuẩn về điều kiện đo kiểm, nguồn điện và nhiệt độ môi trường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên tàu cứu nạn QCVN 50:2011/BTTTT quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 29/2011/TT-BTTTT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

Xem chi tiết Thông tư tại đây.