Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông
Ngày 17/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông.

Quy chuẩn này được áp dụng cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông nhằm hạn chế các thiệt hại do sét gây ra, đảm bảo an toàn cho con người và khả năng cung cấp dịch vụ viễn thông và dịch vụ ứng dụng viễn thông.

Trạm viễn thông trong quy chuẩn này bao gồm trung tâm chuyển mạch, truyền dẫn; trung tâm dữ liệu; trạm thu phát sóng vô tuyến điện cố định sử dụng trong nghiệp vụ vô tuyến điện cố định, thông tin di động, hàng không, hàng hải, đường dẫn, định vị, vệ tinh, phát chuẩn, nghiệp dư; đài phát thanh, đài truyền hình.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định về rủi ro thiệt hại cho phép do sét gây ra, phương pháp tính toán tần suất thiệt hại do sét gây ra, các biện pháp chống sét bảo vệ trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2021. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông, Ký hiệu QCVN 32:2011/BTTTT quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 10/2011/TT-BTTTT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2021.

Xem chi tiết Thông tư tại đây.