Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
Ngày 04 tháng 10 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1119/STTTT-BCVTCNTT về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.
Xem chi tiết tại đây CV 1119.pdf