Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn...

Thông tin phát triển ngành  
Nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo kết quả và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022 và những năm tiếp theo (Thông báo số 1691/TB-VPUB ngày 27/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh), ngày 15/7/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 796/STTTT-BCVTCNTT về việc nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan: Triển khai ngay việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đối với doanh nghiệp thông qua dịch vụ BCCI; đảm bảo tối thiểu: Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI đạt 5% số hồ sơ TTHC tiếp nhận; tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả quả dịch vụ BCCI đạt 20% số hồ sơ TTHC đã giải quyết. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ BCCI để gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI. Thường xuyên rà soát, cập nhật các TTHC trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo, giao chỉ tiêu cụ thể cho UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI.

Bưu điện tỉnh xây dựng giá cước dịch vụ BCCI phù hợp; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp tuyên truyền, đẩy nhanh việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI, bảo đảm tăng tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI./.​