Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số nội dung mới của Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/20...

Tin tức - Sự kiện  
Một số nội dung mới của Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
Ngày 27/6/2022, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam ban hành Công văn số 695/STTTT-BCVTCNTT về việc giới thiệu một số nội dung mới của Nghị định số 25/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2011/NĐ-CP.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng văn hoá và thông tin chủ trì, phối hợp với đài truyền thanh cấp huyện và UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến một số nội dung mới của Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính đến các doanh nghiệp hoạt động bưu chính, chuyển phát để các đơn vị triển khai thực hiện theo quy định.

Một số nội dung mới của Nghị định số 25/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP cụ thể như sau:

1. Về giải thích từ ngữ

Điểm mới: Sửa đổi khoản 4 Điều 2 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP, theo đó: Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi liên tỉnh “là việc cung ứng dịch vụ bưu chính giữa hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên."

 Trước đây: Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi liên tỉnh “là việc cung ứng dịch vụ bưu chính tại hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên."

2. Về những thay đổi phải thông báo (Điều 10)

Điểm mới:

- Nghị định quy định cụ thể những nội dung phải thông báo khi thay đổi, cụ thể: Người đại diện theo pháp luật; số điện thoại liên lạc của người đại diện theo pháp luật; vốn điều lệ của doanh nghiệp; giá cước dịch vụ bưu chính; chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính; mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; các quy định về khiếu nại, bồi thường thiệt hại liên quan đến dịch vụ bưu chính do doanh nghiệp cung cấp.

- Nghị định bổ sung hình thức thông báo qua hệ thống thông tin trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (bên cạnh hình thức thông báo bằng văn bản).

Trước đây:

- Chưa quy định nội dung thay đổi số điện thoại liên lạc của người đại diện theo pháp luật, thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp và quy định “thay đổi các nội dung đã thông báo so với hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính…" chưa thật tường minh.

- Chỉ quy định 01 hình thức thông báo bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Về trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép bưu chính (Điều 13a)

Điểm mới: Căn cứ Điều 24 Luật Bưu chính, Nghị định bổ sung trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép bưu chính khi doanh nghiệp có hành vi quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Bưu chính.

Việc thu hồi giấy phép bưu chính được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính thực hiện bằng hình thức công bố hết hiệu lực. Việc công bố hết hiệu lực được công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính và thông báo tới cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan.

Trước đây: Chưa có quy định này.

4. Về hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính, chứng từ xác nhận việc chấp nhận bưu gửi điện tử (Điều 15a)

Điểm mới: Căn cứ Điều 9 Luật Bưu chính, Nghị định bổ sung hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính điện tử, chứng từ điện tử xác nhận việc chấp nhận bưu gửi.

Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính điện tử, chứng từ điện tử xác nhận việc chấp nhận bưu gửi được thực hiện theo quy định tại Nghị định này và pháp luật về giao dịch điện tử.

Doanh nghiệp có trách nhiệm lưu trữ và cung cấp hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính điện tử, chứng từ điện tử xác nhận việc chấp nhận bưu gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu bằng văn bản hoặc trong các trường hợp được pháp luật cho phép.

Trước đây: Tại Điều 2 Thông tư 02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính quy định chứng từ xác nhận việc chấp nhận bưu gửi…

Thông tư 02/2012/TT-BTTTT chưa có quy định về hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính, chứng từ xác nhận việc chấp nhận bưu gửi điện tử và trách nhiệm lưu trữ và cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

5. Về cung cấp thông tin về dịch vụ bưu chính, về người gửi, người nhận và liên quan đến bưu gửi (Điều 15b)

Điểm mới: Căn cứ Điều 29 Luật Bưu chính, Nghị định bổ sung quy định trước khi cung ứng dịch vụ bưu chính, doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp cho người sử dụng dịch vụ các thông tin: Loại dịch vụ; chất lượng dịch vụ; giá cước dịch vụ;…

Căn cứ Điều 30 Luật Bưu chính, Nghị định bổ sung quy định trước khi sử dụng dịch vụ bưu chính, người gửi có trách nhiệm cung cấp cho doanh nghiệp bưu chính thông tin về người gửi, người nhận (Họ và tên, địa chỉ và số điện thoại), thông tin liên quan đến bưu gửi (nội dung gói, kiện hàng hóa…) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của các thông tin đã cung cấp.

Trước đây: Tại Điều 2 Thông tư 02/2012/TT-BTTTT mới chỉ quy định trách nhiệm của doanh nghiệp bưu chính trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về dịch vụ cho người sử dụng dịch vụ.

6. Về công khai giá cước dịch vụ bưu chính (Điều 15c)

Điểm mới: Căn cứ Điều 28 Luật Bưu chính, Nghị định quy định về việc công khai giá cước dịch vụ bưu chính; thời điểm công khai: Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức cung ứng dịch vụ; hình thức công khai.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định giá cước dịch vụ bưu chính được công khai phải thống nhất với giá cước mà doanh nghiệp, tổ chức đã thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.

Trước đây: Chưa có quy định này.

7. Về thông báo giá cước dịch vụ bưu chính (Điều 15d)

Điểm mới: Căn cứ Điều 28 Luật Bưu chính, Nghị định quy định về việc thông báo giá cước dịch vụ bưu chính, cụ thể:

-  Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 15c Nghị định này.

-  Nội dung thông báo: Những thay đổi về giá cước các dịch vụ bưu chính đang áp dụng cho các nhóm đối tượng khách hàng và giá cước dịch vụ mới phát sinh áp dụng cho các nhóm đối tượng khách hàng.

- Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính và của doanh nghiệp, tổ chức thực hiện thông báo.

Trước đây: Tại Điều 5 Thông tư 02/2012/TT-BTTTT chỉ quy định những thay đổi về giá cước các dịch vụ bưu chính đang áp dụng và giá cước các dịch vụ bưu chính mới phát sinh phải được doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính thông báo bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, chưa có quy định về tổ chức thực hiện thông báo; nội dung thông báo; quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính và của doanh nghiệp, tổ chức thực hiện thông báo.

8. Về khuyến mại trong cung ứng dịch vụ bưu chính (Điều 15đ)

Điểm mới: Nghị định bổ sung quy định về khuyến mại trong cung ứng dịch vụ bưu chính, theo đó quy định về mức giảm giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính được khuyến mại bằng hình thức giảm giá không được vượt quá 50% giá cước gần nhất đã công khai, thông báo để bảo đảm tính cạnh tranh lành mạnh và bền vững của thị trường bưu chính.

Trước đây: Chưa có quy định này.

9. Quy định về hiệu lực thi hành:

Điều 3 Nghị định quy định:

“1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2022.

2. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Thông tư số 02/2012/TT-BTTTT ngày 15 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính hết hiệu lực.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này".​