Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Tin tức - Sự kiện  
Kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 185/KH-STTTT ngày 03/3/2020 về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) của cơ quan năm 2020, ngay từ đầu năm, sở đã quan tâm, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, đảng viên và quần chúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở.

Hàng tháng, Chi bộ sở tiến hành giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng; Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Tiến hành 01 cuộc giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc đối với 01 đảng viên. Bên cạnh đó, Chi bộ đã thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc thực hiện Quy định số101-QĐi/TW của Ban Bí thư  về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"; việc lãnh đạo thực hiện QCDC ở cơ sở; Quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kết quả giám sát, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông và các chi ủy viên được đánh giá đã thực hiện tốt các nội dung được giám sát.

Chi bộ, lãnh đạo sở đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc  QCDC ở cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP. Thực hiện dân chủ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan: Nghiêm túc công khai những việc cán bộ công chức biết, những việc cán bộ công chức tham gia ý kiến và những việc cán bộ công chức được giám sát, kiểm tra; trong đó tập trung công khai kế hoạch, chương trình công tác năm, kinh phí hoạt động; việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Cấp uỷ, lãnh đạo sở đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện QCDC. Làm tốt công tác giám sát công vụ ở cơ quan, tạo điều kiện và khuyến khích Ban Thanh tra nhân dân của sở hoạt động nhằm chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm và chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Sở đã tổ chức thành công hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020. Hội nghị đã thông qua QCDC, Quy chế hoạt động của cơ quan và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020, bầu Ban Thanh tra nhân dân.

Thực hiện chế độ họp giao ban theo định kỳ đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Thực hiện QCDC trong cơ quan gắn với thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 100% cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai tài sản đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Năm 2020 là năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sở gắn thực hiện QCDC cơ sở với việc tiến hành Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sở phát huy dân chủ, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua việc góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị; phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp. Triển khai thực hiện QCDC cơ sở gắn với phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức", kết quả giai đoạn 2015-2020 sở đã tinh giản được 03 biên chế (đạt 13,1%) vượt mức quy định (10%). Sở đã thực hiện tổ chức, bộ máy cơ quan hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Bố trí đúng người, đúng việc theo vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, khung năng lực, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan. Việc tinh giản biên chế đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật.

Sở đã tích cực, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông. Tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp; sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã cung cấp. Đẩy mạnh triển khai việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; triển khai việc thu hộ phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến.

Ngày 26/02/2020, sở tham mưu Tờ trình số 169/TTr-STTTT về việc đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hà Nam.

 Tích cực tham mưu với UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Sở đã tham mưu UBND tỉnh đầu tư trang bị máy tính cho các cơ quan hành chính nhà nước, UBND cấp xã, phường để ứng dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; tham mưu nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh; ứng dụng hiệu quả các phần mềm được trang bị nhằm giảm thời gian xử lý, tiết kiệm và minh bạch, thúc đẩy công tác cải cách hành chính của tỉnh nói chung và cơ quan nói riêng.

QCDC của cơ quan được thực hiện nề nếp ngày càng có chiều sâu đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động theo hướng tích cực, tạo môi trường làm việc tốt, đoàn kết và thân thiện tăng hiệu quả công tác. Cán bộ công chức, viên chức đã không ngừng học tập, tự trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, tích lũy kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu công việc được giao. Việc thực hiện QCDC gắn với cải cách thủ tục hành chính đã tạo phong cách, lề lối làm việc của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong sở ngày càng chuyên nghiệp, tăng tính công khai, minh bạch, loại bỏ phiền hà cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch công tác.

Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2020, việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã được cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả khá toàn diện, ngày càng đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả tích cực trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở đã có chuyển biến rõ nét theo hướng tích cực. Những nội dung thực hiện dân chủ đã được coi trọng thực hiện gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan thiết thực, cụ thể. Những kết quả trên có tác động tích cực tới công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền; góp phần phòng chống ngăn chặn tình trạng quan liêu, tiêu cực của đội ngũ cán bộ, công chức; quan tâm chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Trong thời gian tới, sở triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc đẩy mạnh thực hiện QCDC; chỉ đạo triển khai thực hiện QCDC theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước gắn với nhiệm vụ trọng tâm công tác năm. Đổi mới công tác chỉ đạo, triển khai, quán triệt thực hiện QCDC trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua những hình thức đa dạng phong phú. Thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; đẩy mạnh thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (Khoá XII); nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức các phong trào thi đua; xây dựng cơ quan văn hóa; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các đoàn thể và cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện QCDC ở các đơn vị trực thuộc./.​