Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021
06 tháng đầu năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC); thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực thông tin và truyền thông; tích cực tham mưu với UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sở đã ban hành đã ban hành Kế hoạch số 1151/KH-STTTT ngày 24/11/2020 về CCHC năm 2021. Theo đó, kế hoạch được xây dựng đảm bảo các mục tiêu: Tạo môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, giảm tối đa thời gian, chi phí của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng cách làm việc mới, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và ưu việt hơn; nâng cao trách nhiệm, kỹ năng giải quyết các TTHC của cán bộ công chức; tạo cơ chế thống nhất trong phối hợp giữa các phòng, bộ phận và giữa các cán bộ công chức trong cơ quan, bảo đảm giải quyết công việc hiệu quả và chất lượng cao.

Công tác CCHC luôn được cấp ủy, lãnh đạo sở quan tâm và coi trọng. Sở tổ chức và triển khai các văn bản của tỉnh, như: Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh ban hành Chương trình CCHC Nhà nước giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh (thực hiện Nghị quyết 30c-NQ-CP); Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 về mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn số lượng chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc sở, cơ quan ngang sở, UBND các huyện, thành phố; Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Hà Nam; Quyết định số 23-QĐ/TU ngày 19/11/2015 của Tỉnh ủy về việc Thành lập Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Hà Nam do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 17/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh (thực hiện Quyết định 225/QĐ-TTg); Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23/9/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là TTHC và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 2323/KH-UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU; Quyết định số 04/QĐ/BCĐ ngày 22/02/2017 của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Hà Nam; Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Quyết định số 634-QĐ/TU, ngày 01/10/2018 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh, khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; Quyết định số 690-QĐ/TU, ngày 28/12/2018 của Tỉnh ủy Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ Tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kế hoạch số 3821/KH-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Hà Nam năm 2021; Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, sở đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-STTTT ngày 29/01/2021 về tuyên truyền CCHC năm 2021. Sở thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của trung ương và của tỉnh tuyên truyền về CCHC; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí thông qua giao ban báo chí; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đài truyền thanh cấp huyện tiếp sóng, phát sóng chương trình tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, xây dựng chương trình tuyên truyền về CCHC; tuyên truyền về CCHC trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. Ngoài ra, sở đã tuyên truyền về CCHC tại cơ quan qua các hình thức: Đưa thông tin trên mạng nội bộ; viết tin, bài cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan; tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, buổi sinh hoạt của các đoàn thể.

Thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL; Kế hoạch số 3921/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2021. Chủ động tham mưu đề xuất UBND tỉnh xây dựng dự thảo các quy định, cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực ngành thông tin và truyền thông nhằm đảm bảo cho sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và khả thi của VBQPPL. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng VBQPPL đã giúp sở hoàn thành tốt nhiệm vụ UBND tỉnh giao, đảm bảo chất lượng, thời gian quy định. Sở đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 về ban hành Quy chế kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Nam.

Thực hiện tốt cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của cơ quan, tham mưu với UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 04/02/2021 về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 346/KH-UBND ngày 05/02/2021 về việc số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 08/3/2021 về tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành; Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cho cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kế hoạch số 568/KH-UBND ngày 12/3/2021 về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2021; Kế hoạch số 681/KH-UBND ngày 24/3/2021 về triển khai thực hiện Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025" tỉnh Hà Nam...

Cùng với đó, sở đã triển khai thực hiện tốt: Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết TTHC trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 02/4/2014 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam thông qua hòm thư góp ý tại sở, trên Cổng Thông tin điện tử của sở và Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 30/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC; Đề án số 836/ĐA-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách TTHC giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Kế hoạch số 2480/KH-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Hà Nam triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kế hoạch số 3902/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về kiểm soát TTHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kế hoạch số 3903/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Từ đầu năm 2021 đến nay, sở chưa nhận được đơn thư, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức nào về quy định hành chính.

Thực hiện Kế hoạch số 3902/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về kiểm soát TTHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-STTTT ngày 25/01/2021 về kiểm soát TTHC năm 2021. Qua đó sở đã nghiêm túc triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ công việc được giao. Lãnh đạo sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và bộ phận có liên quan thường xuyên rà soát các TTHC mới được ban hành thuộc lĩnh vực quản lý ngành để kịp thời tham mưu trình UBND tỉnh quyết định công bố, áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Sở thực hiện nghiêm các quy định về đơn giản hoá TTHC, thường xuyên rà soát các TTHC. Hiện tại, các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở đều đơn giản, sở đang nghiên cứu để giảm thời gian giải quyết TTHC.

Sở có 04 lĩnh vực gồm 37 TTHC; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông được công khai trên Cổng Thông tin điện tử của sở và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của sở về TTHC đã được UBND tỉnh quyết định công khai. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, nội quy làm việc, số điện thoại liên hệ, địa chỉ thư điện tử được công khai để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuận tiện trong việc liên hệ, phản ánh khi cảm thấy không hài lòng.

Từ đầu năm đến nay (tính đến ngày 18/6/2021), có 55 bộ hồ sơ được nhập vào Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử, trong đó 100% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn.

06 tháng cuối năm 2021, sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục duy trì Cổng Thông tin điện tử của tỉnh hoạt động thông suốt để đảm bảo cung cấp thông tin về việc thực hiện bộ TTHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu hoặc thực hiện các TTHC. Tiếp tục hỗ trợ các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành vào giải quyết công việc; Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử. Phối hợp, hỗ trợ triển khai các dự án CNTT của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Hỗ trợ hoạt động các hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục rà soát bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng về TTHC, kịp về thời gian theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Triển khai đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ chuyên trách về CNTT của các cơ quan. Giám sát, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Xây dựng Đề án xây dựng đô thị thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025. Xây dựng Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Xây dựng Quyết định ban hành Quy định chế độ thù lao viết, biên tập tin, bài trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các bản tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam./.