Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2020

Tin tức - Sự kiện  
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2020
06 tháng đầu năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC); thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực thông tin và truyền thông; tích cực tham mưu với UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sở đã ban hành Kế hoạch số 930/KH-STTTT ngày 16/12/2019 về CCHC năm 2020; Kế hoạch số 349/KH-STTTT ngày 20/6/2019 về thực hiện các chỉ số thành phần để cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019 và các năm tiếp theo. Theo đó, kế hoạch được xây dựng đảm bảo các mục tiêu: Tạo môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, giảm tối đa thời gian, chi phí của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, xây dựng cách làm việc mới, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và ưu việt hơn; nâng cao trách nhiệm, kỹ năng giải quyết các TTHC của cán bộ công chức; tạo cơ chế thống nhất trong phối hợp giữa các phòng, bộ phận và giữa các cán bộ công chức trong cơ quan, bảo đảm giải quyết công việc hiệu quả và chất lượng cao.

Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, sở đã ban hành Kế hoạch số 83/KH-STTTT ngày 30/01/2020 về tuyên truyền CCHC năm 2020. Sở thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của trung ương và của tỉnh tuyên truyền về CCHC; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí thông qua giao ban báo chí; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đài truyền thanh cấp huyện tiếp sóng, phát sóng chương trình tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, xây dựng chương trình tuyên truyền về CCHC; tuyên truyền về CCHC trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. Ngoài ra, sở đã tuyên truyền về CCHC tại cơ quan qua các hình thức: đưa thông tin trên mạng nội bộ; viết tin, bài cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan; tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, buổi sinh hoạt của các đoàn thể.

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch số 3700/KH-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2020, sở chủ động tham mưu đề xuất UBND tỉnh xây dựng dự thảo các quy định, cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực ngành thông tin và truyền thông nhằm đảm bảo cho sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và khả thi của văn bản quy phạm pháp luật. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã giúp sở hoàn thành tốt nhiệm vụ UBND tỉnh giao, đảm bảo chất lượng, thời gian quy định. Sở đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh về Công bố kết quả xếp hạng ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2019; Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh về thực hiện chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống CNTT, Internet của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2021; Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Hà Nam tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành.

Sở đã triển khai thực hiện tốt: Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết TTHC trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 02/4/2014 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam thông qua hòm thư góp ý tại sở, trên Cổng Thông tin điện tử của sở và Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 30/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC; Đề án số 836/ĐA-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách TTHC giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Kế hoạch số 2480/KH-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Hà Nam triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa ban tỉnh Hà Nam; Kế hoạch số 4003/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về kiểm soát TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kế hoạch số 4004/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Sở đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-STTTT ngày 02/6/2017 về thực hiện Đề án số 836/ĐA-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh về đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2017 - 2020; Kế hoạch số 98/KH-STTTT ngày 06/02/2020 về rà soát, đánh giá TTHC năm 2020. Năm 2020, theo lộ trình sở đã triển khai cắt giảm 60% thời gian giải quyết TTHC. Từ đầu năm 2020 đến nay, sở chưa nhận được đơn thư, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức nào về quy định hành chính.

Thực hiện Kế hoạch số 4003/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về kiểm soát TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, sở đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-STTTT ngày 30/01/2020 về kiểm soát TTHC năm 2020. Qua đó sở đã nghiêm túc triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ công việc được giao. Lãnh đạo sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và bộ phận có liên quan thường xuyên rà soát các TTHC mới được ban hành thuộc lĩnh vực quản lý ngành để kịp thời tham mưu trình UBND tỉnh quyết định công bố, áp dụng trên địa bàn tỉnh. Sở thực hiện nghiêm các quy định về đơn giản hoá TTHC, thường xuyên rà soát các TTHC. Hiện tại, các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở đều đơn giản, sở đang nghiên cứu để giảm thời gian giải quyết TTHC.

Sở có 04 lĩnh vực gồm 37 TTHC; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông được công khai trên Cổng Thông tin điện tử của sở và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của sở về TTHC đã được UBND tỉnh quyết định công khai. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, nội quy làm việc, số điện thoại liên hệ, địa chỉ thư điện tử được công khai để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuận tiện trong việc liên hệ, phản ánh khi cảm thấy không hài lòng.

Cùng với đó, sở thực hiện tốt Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Kế hoạch số 2480/KH-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Hà Nam triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh về việc công bố các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Các tổ chức, công dân khi có nhu cầu giải quyết công việc theo TTHC quy định phải nộp hồ sơ cho cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; không được nộp hồ sơ trực tiếp cho các phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông. Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả không nhận hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đúng thẩm quyền và có trách nhiệm hướng dẫn, giải thích cho tổ chức, công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hoặc đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ giao dịch của tổ chức, công dân đúng theo quy định.

Từ đầu năm đến nay (tính đến ngày 30/6/2020), có 69 bộ hồ sơ được nhập vào Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử, trong đó 100% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn.

06 tháng cuối năm 2020, sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục duy trì Cổng Thông tin điện tử của tỉnh hoạt động thông suốt để đảm bảo cung cấp thông tin về việc thực hiện bộ TTHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu hoặc thực hiện các TTHC. Tiếp tục hỗ trợ các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành vào giải quyết công việc; Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử. Phối hợp, hỗ trợ triển khai các dự án CNTT của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Hỗ trợ hoạt động các hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục rà soát bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng về TTHC, kịp về thời gian theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Triển khai đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ chuyên trách về CNTT của các cơ quan. Xây dựng và Ứng dụng phần mềm theo dõi, đánh giá chỉ số CCHC tỉnh Hà Nam. Giám sát, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh./.​