Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ ...

Tin tức - Sự kiện  
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được một số kết quả nhất định trong việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Nghị quyết số 50) và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Chỉ thị số 16).

Sở Thông tin và Truyền thông đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nội dung Nghị quyết số 50 và Chỉ thị số 16. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí của tỉnh; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã tổ chức tuyên truyền Nghị quyết số 50, Chỉ thị số 16 trên các phương tiện thông tin đại chúng giúp cho các tổ chức và người dân có nhận thức đúng về Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đăng tải nhiều tin, bài trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam tập trung tuyên truyền thúc đẩy phát triển hạ tầng, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng, bình đẳng trong việc tiếp cận các cơ hội phát triển nội dung số nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam; Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số cấp huyện với mục đích xây dựng đội ngũ nhân lực nòng cốt triển khai thực hiện chuyển đổi số; thành lập 100% Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn (109 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã với 555 thành viên, 686 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn với 3.430 thành viên). Tham mưu lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP để xây dựng kế hoạch chuyển đổi số hàng năm. Tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số chuyển đổi số tỉnh Hà Nam (DTI); triển khai những nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng thành tựu công nghệ 4.0, chuyển đổi số… để nâng cao Chỉ số chuyển đổi số trong các năm tiếp theo. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo quán triệt các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời toàn bộ thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử, trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam để các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân biết thực hiện và giám sát; đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Tham mưu triển khai và thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược về công nghệ thông tin - viễn thông giữa UBND tỉnh Hà Nam và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam về đầu tư nguồn lực về công nghệ, tài chính và nguồn nhân lực phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin tại tỉnh Hà Nam; thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giữa UBND tỉnh Hà Nam và Công ty Cổ phần FPT.

Hệ thống hạ tầng mạng viễn thông đã được các doanh nghiệp triển khai đồng bộ với hạ tầng giao thông đô thị tại hầu hết các khu công nghiệp, khu dân cư. Hạ tầng thông tin đã đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ phổ cập, bắt buộc, dịch vụ cơ bản và nhiều dịch vụ giá trị gia tăng: 100% số xã, phường, thị trấn có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông; 100% xã, phường, thị trấn thu được tín hiệu của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; 95% xã, phường, thị trấn được phủ sóng thông tin di động 3G, 4G; độ bao phủ Internet băng thông rộng trên địa bàn tỉnh là 100%.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được lắp đặt và đưa vào sử dụng tại 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn. 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn đã có mạng LAN, kết nối Internet tốc độ cao. Tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên là 100%; cấp xã là 85%.

Hệ thống hội nghị truyền hình đã được triển khai từ UBND tỉnh với UBND cấp huyện; UBND cấp xã với UBND cấp huyện (tổng số 116 điểm cầu), có kết nối với Chính phủ. Hệ thống hội nghị truyền hình hoạt động thường xuyên từ Trung ương đến tỉnh, từ huyện đến xã mang lại hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo, điều hành và tiết kiệm thời gian, chi phí.

Tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng cho cán bộ quản trị mạng của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố; lớp tập huấn cho thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. Tổ chức hội nghị tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh tới 06 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố và 109 điểm cầu các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh với khoảng 4.000 thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng các cấp trên địa bàn tỉnh tham gia. Tổ chức lớp tập huấn trực tuyến “Nâng cao nhận thức chuyển đổi số, hỗ trợ thực hiện hiệu quả công tác triển khai Đề án 06" cho cán bộ, công chức, viên chức với 2.755 học viên tham gia; lớp tập huấn trực tuyến “Nâng cao nhận thức an toàn trên không gian số (Cyber Security Essentials)" cho cán bộ, công chức, viên chức với 2.556 học viên tham gia.

Tổ công nghệ số cộng đồng các cấp đã tổ chức hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng dịch vụ số phục vụ cho nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các nền tảng số như phần mềm tập huấn giáo viên, sổ liên lạc điện tử, phần mềm dạy học trực tuyến; sổ sức khỏe điện tử phần mềm tiêm chủng mở rộng; thanh toán số; hướng dẫn đăng ký cài đặt và sử dụng các tài khoản thanh toán điện tử, mô hình chợ 4.0 thanh toán số; sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số; tham gia sàn thương mại điện tử...

Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các Tổ chức chính trị - xã hội đã có sự thay đổi rõ rệt. Hệ thống mạng giữa khối Đảng với khối Chính quyền đã dần được kết nối và đưa vào sử dụng để trao đổi một số nội dung cần thiết nhằm phát huy hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai đảm bảo liên thông được 4 cấp chính quyền từ cấp xã đến cấp huyện, tỉnh, trung ương. Hệ thống thư điện tử của tỉnh đảm bảo cung cấp hộp thư điện tử cho cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tỷ lệ cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc là 95%.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đã được cập nhật khá đầy đủ thông tin. Cập nhật nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; cung cấp thông tin hữu ích phục vụ người dân và doanh nghiệp; trả lời kịp thời câu hỏi thắc mắc của người dân và doanh nghiệp; trung bình hằng tháng cập nhật 85 tin, bài. Nhiều chuyên mục trên cổng đã được thiết kế, tạo lập và cập nhật thông tin. Cổng thành phần của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tạo đủ các mục thông tin chủ yếu theo quy định. Hầu hết các cơ quan đã cập nhật đầy đủ thông tin vào các mục. Trung bình hằng tháng có 35 tin, bài được cập nhật trên mỗi cổng thành phần.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam cung cấp tất cả các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến toàn trình; tích hợp trên 70% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hệ thống đã cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính của tỉnh; công khai toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; cung cấp 1.731 bộ thủ tục hành chính, trong đó: 1.130 dịch vụ trực tuyến toàn trình; 526 dịch vụ công trực tuyến một phần và 75 dịch vụ công khác. Kết quả đánh giá theo Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công năm 2023: Hà Nam xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố.

Hoàn thành triển khai Kho dữ liệu tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chỉnh tỉnh Hà Nam và đã kết nối với Kho dữ liệu tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực của các sở, ban, ngành giai đoạn 2020-2022; hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tịch, đang thực hiện đối sánh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; triển khai Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Hà Nam và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) để khai thác các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của quốc gia. Hiện tại đã kết nối LGSP với NGSP của một số hệ thống chuyên ngành của các bộ, ngành trung ương như: Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (Bộ Tư pháp), Hệ thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Bộ Tài chính), Hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông), Hệ thống phục vụ dịch vụ công của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và đang tiếp tục triển khai kết nối khai thác các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin đã sẵn sàng trên NGSP.

Một số phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được triển khai tại một số cơ quan như: Kế toán của tất cả các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; Quản lý các đối tượng người có công của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Quản lý cấp phép lái xe, Quản lý phương tiện thủy nội địa của Sở Giao thông vận tải; Quản lý hồ sơ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Sở Giáo dục và Đào tạo; Quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế trên toàn tỉnh; Quản lý hộ tịch của Sở Tư pháp; Quản lý cán bộ, công chức của Sở Nội vụ...

Triển khai hệ thống phòng họp không giấy tờ tại trụ sở UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hệ thống báo cáo kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; Phần mềm lập hồ sơ lưu trữ điện tử cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Hệ thống quản lý hoạt động khoáng sản và cơ sở dữ liệu khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng có nhiệm vụ tổ chức điều phối, hỗ trợ các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức ứng cứu các sự cố máy tính, mạng máy tính trên địa bàn tỉnh. Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng đã tổ chức tập huấn và diễn tập phòng chống tấn công phá hủy, lộ lọt dữ liệu cho các thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. Phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn tỉnh: Cổng Thông tin điện tử, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Mạng Truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh, Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, Trung tâm điều hành thông minh tỉnh, Hệ thống quản lý hoạt động khoáng sản và cơ sở dữ liệu khoáng sản. Triển khai Trung tâm giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng (SOC) tỉnh Hà Nam nhằm đáp ứng triển khai an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đã xây dựng Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hà Nam. Hiện nay, đã tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin hiện có của các sở, ngành về Trung tâm điều hành thông minh, cụ thể các phần mềm ứng dụng tích hợp online: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam, Quản lý văn bản và điều hành, Y tế, Trung tâm Điều hành thông minh Phủ Lý (tích hợp camera thông minh tại một số điểm trên địa bàn thành phố Phủ Lý). Các chỉ số cơ bản về kinh tế - xã hội được các ngành cung cấp số liệu và cập nhật vào hệ thống định kỳ. Trung tâm điều hành thông minh tỉnh hoạt động giúp lãnh đạo tỉnh có được một cái nhìn toàn cảnh về thông tin liên quan đến các cơ quan, ban, ngành, địa phương, lĩnh vực trên phạm vi toàn tỉnh; đồng thời Trung tâm điều hành là nơi phân tích dữ liệu lớn, đưa ra cảnh báo, hỗ trợ ra quyết định ở nhiều lĩnh vực khác đảm bảo chính xác, minh bạch. Xây dựng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố Phủ Lý để thu thập, phân tích, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của thành phố./.

LH​