Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ nhằm cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số B1

Tin tức - Sự kiện  
Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ nhằm cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số B1
Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (gọi tắt là chỉ số B1) là một trong những chỉ số nằm trong mục Quản trị theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế thế giới (World Economic Forum - WEF) được thể hiện thông qua chỉ số: “Burden of government regulation”. Chi phí tuân thủ pháp luật B1 là các chi phí mà doanh nghiệp, người dân phải gánh chịu trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật. Tại Việt Nam, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu từ năm 2019 đến năm 2021 nâng xếp hạng chỉ số B1 của Việt Nam lên từ 05-10 bậc.
Trong sáu tháng đầu năm 2021, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam đã quan tâm, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ nhằm cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số B1.
Về tăng cường triển khai xây dựng và hoàn thiện thể chế để cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số B1, Sở đã ban hành Kế hoạch số 246/KH-STTTT ngày 18/3/2021 về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Sở cũng ban hành nhiều văn bản về cải cách hành chính, thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin như: Kế hoạch số 1151/KH-STTTT ngày 24/11/2020 về cải cách hành chính năm 2021. Kế hoạch số 86/KH-STTTT ngày 29/01/2021 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. Kế hoạch số 72/KH-STTTT ngày 25/01/2021 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021. Kế hoạch số 84/KH-STTTT ngày 29/01/2021 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021. Kế hoạch số 797/KH-STTTT về ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch số 798/KH-STTTT về ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021; Công văn số 408/STTTT-BCVTCNTT ngày 06/5/2021 về việc cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021; Công văn số 311/STTTT-BCVTCNTT ngày 08/4/2021 về việc cung cấp thông tin phục vụ kết nối và kiểm thử dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021...
Sở cũng tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 04/02/2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 346/KH-UBND ngày 05/02/2021 về việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Về tổ chức thi hành pháp luật, Sở phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin cho Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã tổ chức tuyên truyền, vận động để cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân hiểu, tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, các kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và các hoạt động liên quan đến công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh; Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định 26/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam; tuyên truyền về vai trò, vị thế, sự đóng góp của doanh nghiệp với tỉnh, các chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, quảng bá hình ảnh, giới thiệu về tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh. Tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội và thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính tại các sở, ngành, địa phương, đơn vị... Thường xuyên đăng tin, bài tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của sở.
Hàng năm, sở tổ chức đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành; Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh. Sở tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp khi có yêu cầu, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật lĩnh vực ngành quản lý. Trong 6 tháng, sở không có công dân đến trực tiếp, không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Sở đã tích cực, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông. Tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp; sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã cung cấp. Đẩy mạnh triển khai việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; triển khai việc thu hộ phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến. Công tác tuyên truyền nội dung của Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg được chú trọng thực hiện. Sở Thông tin và Truyền thông đã đưa nhiều tin, bài đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân về lợi ích của việc thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử đã có sự tăng lên rõ rệt: Tính từ ngày 01/01/2021-18/5/2021: Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến: 7.877/74.287 = 10,6% (năm 2020: 4,8%). Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, giảm thiểu chi phí, thời gian đi lại, được tổ chức, cá nhân đánh giá cao.
Thực hiện Công văn số 2988/UBND-KGVX ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh về việc kiểm thử việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan cung cấp danh mục dịch vụ công trực tuyến kết nối và kiểm thử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020. Tuy nhiên, đến nay Hà Nam mới chỉ kết nối và kiểm thử được 310 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt 15% (trong khi Chính phủ yêu cầu năm 2021 đạt 50%). Để đảm bảo đạt 50% dịch vụ công kết nối lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn đề nghị các cơ quan rà soát khắc phục các tồn tại, đồng thời cung cấp thông tin bổ sung để tiếp tục thực hiện kết nối lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan tăng cường trách nhiệm, kịp thời, quan tâm đến việc cập nhật thông tin về các dự án, hạng mục đầu tư, các thông tin quan trọng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo Danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phổ biến thông tin về sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử và dịch vụ bưu chính công ích để người dân biết đến và sử dụng nhiều hơn nhằm bảo đảm quyền lợi của Nhân dân, quyền chủ động của các tổ chức, cá nhân trong việc nộp hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC của mình./.