Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1

Tin tức - Sự kiện  
Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1
Năm 2019, chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) của Việt Nam theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) đã được nâng cao về điểm số và thứ hạng, đạt 3.4/7 (tăng 0.3 điểm so với năm 2018), xếp thứ 79/141 nước (tăng 17 bậc so với năm 2018). Tuy nhiên đây vẫn là điểm số và thứ hạng thấp so với 140 nước và khu vực ASEAN. Trước thực trạng chỉ số B1 của Việt Nam như đã nêu trên, năm 2019, Chính phủ đặt ra mục tiêu từ năm 2019 đến năm 2021 nâng xếp hạng chỉ số B1 của Việt Nam lên từ 5-10 bậc.

Trong thời gian qua, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam đã quan tâm, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1.

Về tăng cường triển khai xây dựng và hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 354/KH-STTTT ngày 16/4/2020 về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Sở cũng ban hành nhiều văn bản về cải cách hành chính, về thủ tục hành chính như: Kế hoạch số 930/KH-STTTT ngày 16/12/2019 về cải cách hành chính năm 2020. Kế hoạch số 83/KH-STTTT ngày 30/01/2020 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020. Kế hoạch số 84/KH-STTTT ngày 30/01/2020 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020. Kế hoạch số 98/KH-STTTT ngày 06/02/2020 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020. Sở tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Về tổ chức thi hành pháp luật, sở phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin cho Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã tổ chức tuyên truyền Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, các kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và các hoạt động liên quan đến công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh; vai trò, vị thế, sự đóng góp của doanh nghiệp với tỉnh, các chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới để cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tiếp cận, tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện. Tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp, các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức. Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; khiếu nại, tố cáo… Thường xuyên đăng tin, bài tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của sở. Trong các hội nghị giao ban cơ quan, sinh hoạt hội, đoàn thể, Sở Thông tin và Truyền thông lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, qua đó nâng cao nghĩa vụ học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức nhằm tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong xã hội.

​Hàng năm, sở tổ chức đào tạo, tập huấn sử dụng Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử, quản trị cổng, an toàn và bảo mật thông tin cho cổng.Sở tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp khi có yêu cầu, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật lĩnh vực ngành quản lý. Trong 6 tháng, sở không có công dân đến trực tiếp, không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Sở đã tích cực, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông. Tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp; sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã cung cấp nhằm triển khai hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh triển khai việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; triển khai việc thu hộ phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến.

Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam đi vào hoạt động đã cho phép người dân và doanh nghiệp dễ dàng nộp hồ sơ trực tuyến, tự tra cứu và biết được tình trạng giải quyết thủ tục hành chính của mình mà không phải đến tận nơi cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, người dân và doanh nghiệp có thể giám sát chất lượng các dịch vụ công một cách công khai, minh bạch, thông qua phản hồi, đánh giá quá trình giải quyết thủ tục hành chính của mình. Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh giúp cải tiến, nâng cấp và đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nhằm từng bước cải thiện sự phục vụ người dân và doanh nghiệp với chất lượng và hiệu quả tốt nhất; tiết kiệm được chi phí do tập trung quản lý tại một hệ thống duy nhất.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo Danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong kiểm soát thủ tục hành chính; tuyên truyền, phổ biến nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm bảo đảm quyền lợi của nhân dân, quyền chủ động của các tổ chức, cá nhân trong việc nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính của mình, tiến tới hạn chế việc cán bộ làm người dân trong việc nhập hồ sơ trực tuyến vào hệ thống. Các bộ, ngành cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quyết định đã được công bố.../.