Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp sáu tháng cuối năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp sáu tháng cuối năm 2021
Sáu tháng đầu năm 2021, công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông từ tỉnh đến cơ sở đã đạt được những kết quả tích cực. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Hạ tầng thông tin, truyền thông từng bước được đầu tư hiện đại và đồng bộ. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn đã nỗ lực triển khai nhiều dịch vụ mới, tiện ích, giá cả phù hợp. Chất lượng dịch vụ viễn thông, Internet ngày càng được nâng cao, cung cấp các dịch vụ phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Hạ tầng băng rộng cáp quang được phát triển rộng khắp 100% địa bàn khu dân cư, cung cấp đường truyền Internet đến tận thôn, xóm. 80% người dân sử dụng điện thoại di động có smartphone. Mạng thông tin di động 3G, 4G phủ sóng khu dân cư đạt trên 95%.

Sở tích cực tham mưu với UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của các sở, ngành được quan tâm, cập nhật thường xuyên. Tích cực, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông. 100% các thủ tục hành chính được cập nhật đầy đủ, kịp thời trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử. 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhiều xã, phường, thị trấn đã ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành vào chỉ đạo, điều hành công việc chuyên môn hằng ngày, đồng thời đã gửi, nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp chính quyền qua trục liên thông văn bản quốc gia. 100% văn bản đi của sở được ký số bằng chứng thư số của cá nhân, của cơ quan. 95% tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử hanam.gov.vn trong trao đổi công việc.

Bên cạnh những thuận lợi, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành thông tin và truyền thông cũng gặp phải không ít những khó khăn như: dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, kéo dài dẫn đến tình hình sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng, có nơi bị giảm sút. Chính sách thực hành tiết kiệm, cắt giảm đầu tư công của Chính phủ làm ảnh hưởng đến việc đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT. Hà Nam đang có nguy cơ tụt hậu nếu không có chiến lược, kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT và truyền thông phù hợp và đầu tư đột phá cho CNTT và truyền thông trong những năm tới. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh (LGSP) hiện vẫn đang triển khai thử nghiệm, việc thực hiện chia sẻ, kết nối các dịch vụ trên nền tảng chưa nhiều. Các doanh nghiệp viễn thông gặp khó khăn do không được phát triển hạ tầng trạm BTS trên tài sản công. Ứng dụng công nghệ thông tin tại một số cơ quan chưa thường xuyên. Số bộ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 trực tuyến còn thấp. Tỷ lệ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính còn hạn chế. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng hiện chưa được các cơ quan trong tỉnh quan tâm đúng mức, thậm chí một số cơ quan, tổ chức, cá nhân còn chủ quan, sơ hở trong quản lý thông tin nội bộ và thông tin bí mật nhà nước, dẫn đến nguy cơ mất an toàn thông tin. Hiện nay vẫn chưa có cơ chế, chính sách thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghiệp CNTT, chưa thu hút được nguồn nhân lực CNTT có chất lượng cao vào làm việc tại các cơ quan nhà nước.

Để duy trì sự ổn định và phát triển, Sở Thông tin và Truyền thông cùng với các doanh nghiệp trong ngành đã nỗ lực cố gắng ngay từ đầu năm đảm bảo mọi hoạt động của ngành được thực thi đúng pháp luật như: Tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2021, tổng số thuê bao điện thoại có trên mạng khoảng 894.000; thuê bao Internet băng rộng cố định đạt khoảng 138.000; thuê bao Internet băng rộng di động đạt 560.000. Thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh được cập nhật liên tục, các cổng chuyên ngành được duy trì với lượng thông tin ngày càng phong phú; 87% dịch vụ hành chính công đạt mức 3 và 4 được thực hiện trên cổng để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 về ban hành Quy chế kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Nam. Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 04/02/2021 về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch 346/KH-UBND ngày 05/02/2021 về việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Báo cáo số 29/BC-UBND ngày 26/02/2021 về Tổng kết việc thực hiện Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ quy định về hoạt động in. Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 08/3/2021 về tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành; Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cho cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Kế hoạch số 568/KH-UBND ngày 12/3/2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2021. Kế hoạch số 681/KH-UBND ngày 24/3/2021 về triển khai thực hiện Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" tỉnh Hà Nam. Kế hoạch số 701/KH-UBND ngày 25/3/2021 về triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Kế hoạch số 724/KH-UBND ngày 26/3/2021 về thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Kế hoạch số 807/KH-UBND ngày 05/4/2021 về tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Kế hoạch số 953/KH-UBND ngày 23/4/2021 về tuyên truyền sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Báo cáo 66/BC-UBND ngày 04/5/2021 về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại. Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 27/5/2021  ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025". Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm 2021, sở tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau: Xây dựng Chương trình công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông năm 2022; Kế hoạch ngành thông tin và truyền thông năm 2022; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022. Tham mưu  Đề án “Xây dựng đô thị thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025". Tham mưu chuẩn hóa, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4; đồng thời tích hợp 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch công quốc gia. Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT của sở năm 2022; Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2022. Tham mưu đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 của Việt Nam. Trình UBND tỉnh: Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định ban hành Quy định Chế độ thù lao viết, biên tập tin, bài trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các bản tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Tiến hành kiểm tra các cơ quan báo chí địa phương, cơ quan thường trú, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo trung ương trên địa bàn tỉnh. Tập huấn công tác thông tin đối ngoại; phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; công tác thông tin cơ sở. Xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2022./.