Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2020

Tin tức - Sự kiện  
Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2020
Trong sáu tháng đầu năm 2020, công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông từ tỉnh đến cơ sở đã khá ổn định. Ước thực hiện sáu tháng đầu năm 2020, tổng số thuê bao điện thoại có trên mạng khoảng 880.000; thuê bao Internet ADSL khoảng 129.000. Nhìn chung, tình hình thực hiện các chỉ tiêu  đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành tại các cơ quan nhà nước đã phổ biến hơn. Thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh được cập nhật liên tục, các cổng chuyên ngành được duy trì với lượng thông tin ngày càng phong phú; Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử (https://dichvucong.hanam.gov.vn) được duy trì hoạt động; 100% thủ tục hành chính các cấp được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử; 87% dịch vụ hành chính công đạt mức 3 và 4 được thực hiện trên cổng để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực bưu chính - viễn thông - công nghệ thông tin: Sở tham mưu với UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; công bố kết quả xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2019; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trung tâm Dữ liệu điện tử tỉnh Hà Nam và trang bị hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (giai đoạn 1); phê duyệt Kế hoạch thực hiện chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống Công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022; Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; quyết định về việc kiện toàn Ban quản lý dự án “Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh Hà Nam và trang bị hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố". Ban hành các kế hoạch: Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Đối với lĩnh vực thông tin - báo chí - xuất bản, sở tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch Phát triển thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Kế hoạch thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin" trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2020. Sở ban hành các tờ trình về việc phê duyệt: Kế hoạch tuyên truyền Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam; Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. Ban hành các công văn về việc: Tuyên truyền khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; báo cáo kết quả xử lý vi phạm liên quan đến dịch bệnh Covid-19; góp ý dự thảo Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2020; cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; đề xuất tiêu chí thuộc lĩnh vực thông tin cơ sở trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; kiểm tra, rà soát xuất bản phẩm vi phạm...

Đối với lĩnh vực thanh tra: Sở xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra; Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch công tác của Đội liên ngành phòng chống in lậu tỉnh Hà Nam năm 2020. Thanh tra theo kế hoạch năm đối với các doanh nghiệp cung cấp, bán các sản phẩm công nghệ thông tin, xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 01 doanh nghiệp về hành vi bán thiết bị thuộc danh mục sản phẩm hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy số tiền là 2.000.000 đồng, đồng thời yêu cầu thu hồi 07 thiết bị thu phát sóng Wifi không có gắn dấu hợp quy. Tiến hành 03 đợt khảo sát, rà soát đối với các cơ sở phát hành xuất bản phẩm, khảo sát buôn lậu qua đường bưu chính dịp tết Nguyên đán và lịch Blốc năm 2020; rà soát cuốn sách “Đánh vần Tiếng Việt", tác giả: Nguyễn Công - Thành Luân (Quyết định xuất bản số 2113- 4/QĐXB/NXBDT ngày 19 tháng 6 năm 2019) có nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Kết quả chưa phát hiện tổ chức, cá nhân nào vi phạm. Qua việc rà soát, kiểm tra, các thông tin xấu, độc trên mạng, ngày 21/02/2020, sở phát hiện 01 cá nhân đăng tải thông tin hình ảnh Công văn giả, nội dung văn bản cắt ghép, sao chép, sai sự thật (Công văn số 577/UBND-VX ngày 20/2/2020 về kiến định kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3 năm 2020 và điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020). Đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền là 5.000.000 đồng về hành vi: Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. Phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực I xử lý vi phạm về sử dụng tần số vô tuyến điện đối với Đài Truyền thanh xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân do sử dụng tần số không có giấy phép; Xử phạt vi phạm hành chính 01 đài truyền thanh xã về sử dụng tần số vô tuyến điện không có giấy phép sử dụng tần số, với số tiền 2.000.000 đồng. Trong sáu tháng, Sở Thông tin và Truyền thông không có công dân đến trực tiếp, không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Sáu tháng cuối năm 2020, sở phấn đấu đạt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội ngành Thông tin và Truyền thông đã đề ra, tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II; Quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dung chung của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tham mưu duy trì, cập nhật kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0). Tham mưu đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã. Chấm điểm Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan. Tham gia Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam. Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Báo cáo kết quả công tác thông tin đối ngoại. Kiểm tra các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện. Thanh tra về kiểm định trạm BTS; về lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm. Kiện toàn Đội liên ngành phòng chống in lậu tỉnh. Giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm. Tham mưu chỉ đạo, quán triệt cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan về thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ công tác năm. Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành năm 2020. Báo cáo công tác cải cách hành chính. Báo cáo tình hình kết quả kiểm soát, thủ tục hành chính  năm 2020.../.​