Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021
Ngày 07/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo số 1003/BC-STTTT kết quả thực hiện công tác tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021.