Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
Năm 2020, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đã được Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả.

Ngày 30/01/2020, sở ban hành Kế hoạch số 84/KH-STTTT về kiểm soát TTHC năm 2020. Theo đó, sở thực hiện nghiêm Quy định về tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa trong giải quyết các TTHC lĩnh vực thông tin và truyền thông theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp; sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã cung cấp nhằm triển khai hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Ngày 22/7/2020, sở ban hành Công văn số 702/STTTT-VP về việc đề xuất danh mục TTHC thực hiện trên môi trường điện tử. Từ tháng 3/2020 đến nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông đã được thực hiện trên môi trường điện tử.

Năm 2020, sở triển khai 25/37 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 12/37 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tổng số hồ sơ được tiếp nhận và cập nhật vào hệ thống là 152 bộ; giải quyết trước hạn đạt 100%, trong đó có 141 bộ hồ sơ trực tuyến, đạt 92,76% trong tổng số hồ sơ tiếp nhận của cơ quan. Sở không nhận được bất kỳ phản ánh, kiến nghị nào về quy định TTHC.

Sở đã thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC thông qua các cuộc họp giao ban, mạng nội bộ cơ quan, Cổng Thông tin điện tử của sở. Ngày 04/8/2020 sở ban hành Công văn số 737/STTTT-TTBCXB về việc chỉ đạo tuyên truyền thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Thường xuyên rà soát các TTHC cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết và thực hiện các bước để trình UBND tỉnh ban hành quyết định công bố bộ TTHC thuộc lĩnh vực ngành quản lý. Sở chú trọng thực hiện việc rà soát dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm phấn đấu nâng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt từ 35% trở lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm soát TTHC còn có những tồn tại, hạn chế như: Hiệu quả sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 chưa cao (số bộ hồ sơ trực tuyến còn rất thấp). Nguyên nhân là do người dân vẫn có thói quen nộp hồ sơ trực tiếp, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế, công tác tuyên truyền cũng chưa thực sự hiệu quả.

Tỷ lệ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính còn hạn chế. Nguyên nhân là do tỉnh Hà Nam có địa bàn hẹp, đi lại thuận tiện, trong khi lệ phí bưu chính cũng khá cao, vì vậy người dân thường trực tiếp đến nộp hồ sơ tại các cơ quan, địa điểm giải quyết TTHC, không cần gửi qua hệ thống bưu điện.

Để công tác kiểm soát TTHC ngày càng đạt chất lượng cao, trong thời gian tới sở tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Thường xuyên rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC. Đẩy mạnh triển khai, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo Danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong kiểm soát TTHC; tuyên truyền, phổ biến nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ TTHC qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh quản lý công chức, viên chức được cử đến làm nhiệm vụ tại Trung tâm trong việc chấp hành nội quy, quy chế của Trung tâm./.​