Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2020

Tin tức - Sự kiện  
Kết quả công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2020

6 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại: Kết luận số 26-KL/TW ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011- 2020; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020; Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 ban hành Quy chế Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kế hoạch số 3781/KH-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam năm 2020. Nội dung chỉ đạo các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh được thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, qua nhiều kênh thông tin, gắn kết chặt chẽ với các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân, đạt được nhiều kết quả, đóng góp tích cực trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Các cơ quan báo chí, đài truyền thanh cấp huyện và đài truyền thanh cơ sở, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những sự kiện chính trị, xã hội nổi bật của đất nước, của tỉnh. Về hội nhập quốc tế: Tuyên truyền Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; các yêu cầu hội nhập quốc tế, cơ hội và thách thức, phương hướng, nhiệm vụ trọng yếu của hội nhập quốc tế trong từng ngành, từng lĩnh vực; quảng bá hình ảnh, thông tin về Hà Nam; trình tự, thủ tục tổ chức triển khai đầu tư phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam gia nhập; thông tin, tuyên truyền về ASEAN cũng như giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới trong khuôn khổ các hoạt động của Năm ASEAN 2020 do Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch; Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) … nhằm giúp các doanh nghiệp trong tỉnh tận dụng tốt những cơ hội do hội nhập quốc tế mang lại, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, vận dụng những kết quả của hội nhập quốc tế vào tìm kiếm, tiếp cận và mở cửa thị trường...

Về chủ quyền biển, đảo và biên giới lãnh thổ: Tuyên truyền lập trường, quan điểm chính nghĩa của Việt Nam về lãnh thổ, bảo vệ độc lập, chủ quyền, về vấn đề biển Đông. Đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, nhất là vấn đề biển Đông, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, giải phóng mặt bằng, triển khai dự án... Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân, các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài hiểu rõ hơn về tình hình trong nước, trong tỉnh; đường lối, quan điểm, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về những vấn đề quan trọng của địa phương, đất nước, khu vực và quốc tế. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2141/KH-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, biển đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Về tình hình nhân quyền trên địa bàn tỉnh: Tuyên truyền những kết quả công tác nhân quyền đạt được nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác bảo vệ và đấu tranh nhân quyền trong tình hình mới. Chú trọng tuyên truyền cho thanh niên, sinh viên, học sinh, đồng bào theo đạo nhận diện những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá ta trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, tôn giáo; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy chế dân chủ; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng hiệu quả; ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà sách nhiễu Nhân dân. Tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, điều tra, xử lý các vụ án để đấu tranh, phản bác những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phần tử xấu trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề dân chủ, nhân quyền, nhất là lợi dụng nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.

Triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện công tác tuyên truyền về thông tin đối ngoại cùng với hoạt động thông tin đối nội. Qua đó, đã làm chuyển biến căn bản nhận thức của các ngành, các cấp và các doanh nghiệp về vị trí, yêu cầu, nhiệm vụ của thông tin đối ngoại, thế mạnh quảng bá về tiềm năng, lợi thế đầu tư và kinh doanh ra ngoài tỉnh và nước ngoài nhằm xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư bằng nhiều hình thức thích hợp như: Tiếp xúc, liên kết, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan ngoại giao, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước, vận động viện trợ phi Chính phủ; tăng cường công tác thông tin, vận động cộng đồng người Hà Nam ở ngoài tỉnh và nước ngoài hướng về xây dựng, phát triển quê hương.

Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, các cấp, các ngành phối hợp triển khai thực hiện tốt một số công việc cụ thể như: Tham mưu với UBND tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản về thông tin đối ngoại; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu, quảng bá về văn hóa, du lịch, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của địa phương; tăng cường công tác thông tin đối ngoại thông qua hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, các diễn đàn song phương và đa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Hà Nam.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh thu hút được 33 dự án đầu tư (15 dự án FDI và 18 dự án trong nước) với tổng vốn đăng ký đầu tư 423 triệu USD và 3.673 tỷ đồng; điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư cho 17 dự án (06 dự án FDI và 11 dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư 93 triệu USD và 611 tỷ đồng. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế cấp tỉnh được tiến hành theo đúng quy định, xin ý kiến của cơ quan thẩm quyền, đảm bảo công tác dịch thuật, tạo cơ sở pháp lý cho việc mở rộng quan hệ đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo cơ quan tham mưu thẩm định, hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện đúng quy định về ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế.

Các cơ quan báo chí Trung ương (Báo Nhân dân, VTV, VOV, Kênh Truyền hình Quốc hội, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Đầu tư, Báo Công luận, Tạp chí Cộng sản) có nhiều tin, bài phản ánh thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và môi trường đầu tư của tỉnh. Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Tạp chí Sông Châu, hệ thống đài truyền thanh cơ sở tăng cường bài viết, hình ảnh, phóng sự… về công tác thông tin đối ngoại. Báo Hà Nam (báo in và và báo điện tử) duy trì các chuyên trang, chuyên mục (Đất nước qua báo chí, Văn hóa, Chủ quyền biển đảo Việt Nam, Hồ sơ tư liệu, Quê hương núi Đọi sông Châu...) để giới thiệu, quảng bá hình ảnh về đất nước, lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam, đất và người Hà Nam. Đặc biệt Chuyên mục “Thời sự trong nước và quốc tế" đã kịp thời đăng tải những vấn đề quốc tế nổi bật, dư luận quan tâm đến các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì tốt Chuyên mục “Hội nhập và Phát triển" thông tin những chủ trương, chính sách của tỉnh trong công tác thu hút đầu tư, tiềm năng lợi thế của Hà Nam. Báo, đài tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quyền con người, những thành tựu bảo đảm quyền con người ở Việt Nam. Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan thường xuyên thông tin về hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các hoạt động đối ngoại, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Hà Nam và các nước.

Ngoài ra, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, Báo điện tử Hà Nam, Website du lịch Hà Nam và Cổng Thông tin du lịch Hà Nam có nhiều bài viết, thông tin chất lượng, đăng tải kịp thời, phục vụ nhu cầu của du khách. Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khai trương Trung tâm Thông tin và hỗ trợ khách du lịch Hà Nam, phát động chương trình hưởng ứng “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" và giới thiệu điểm đến khu du lịch Tam Chúc.

Nhìn chung, công tác thông tin đối ngoại đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh; được triển khai chủ động, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành và cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan, đảm bảo chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, công tác thông tin đối ngoại ở một số cơ quan, địa phương còn hạn chế; công tác tuyên truyền đa phần là lồng ghép với việc thông tin thời sự về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương mà chưa có nhiều buổi nói chuyện chuyên đề riêng về thông tin đối ngoại. Trên lĩnh vực báo chí, nội dung các tin, bài chủ yếu là thông tin về các sự kiện, hoạt động trong nước và của tỉnh, chưa có nhiều tin, bài mang tính phân tích, lý luận, định hướng, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

6 tháng cuối năm 2020, tỉnh Hà Nam tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức và Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung các chương trình phát thanh, truyền hình về thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, đưa tin kịp thời các sự kiện đối ngoại của Đảng, Nhà nước, của tỉnh. Kịp thời có những tin, bài đấu tranh, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường công tác chỉ đạo đối với việc thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Thực hiện tốt việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; định hướng thông tin đối ngoại cho báo chí, chủ động phản bác các thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến tỉnh Hà Nam. Tăng cường cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực hợp tác quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách, tạo nguồn lực chủ động cho hoạt động hợp tác quốc tế. Tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp xuất bản ấn phẩm bằng hai thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Anh để giới thiệu, thông tin, tuyên truyền về tỉnh Hà Nam và chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư. Tiếp tục cải thiện môi trường, quảng bá mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng Internet về tiềm năng, truyền thống văn hoá của mảnh đất và con người Hà Nam, qua đó thu hút các đối tác nước ngoài đến thăm và xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội… Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về tuyên truyền đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của ngành, địa phương, cơ quan báo chí./.​