Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả công tác thông tin đối ngoại 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Kết quả công tác thông tin đối ngoại 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021
06 tháng đầu năm 2021, công tác thông tin đối ngoại đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh; được triển khai chủ động, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành và cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan, đảm bảo chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định hiện hành.

Trong công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, các cơ quan báo chí, đài truyền thanh cấp huyện và đài truyền thanh cơ sở, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những sự kiện chính trị, xã hội nổi bật của đất nước, của tỉnh; thực hiện công tác tuyên truyền về thông tin đối ngoại cùng với hoạt động thông tin đối nội. Qua đó, đã làm chuyển biến căn bản nhận thức của các ngành, các cấp và các doanh nghiệp về vị trí, yêu cầu, nhiệm vụ của thông tin đối ngoại, thế mạnh quảng bá về tiềm năng, lợi thế đầu tư và kinh doanh ra ngoài tỉnh và nước ngoài nhằm xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư bằng nhiều hình thức thích hợp như: Tiếp xúc, liên kết, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan ngoại giao, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước, vận động viện trợ phi Chính phủ; tăng cường công tác thông tin, vận động cộng đồng người Hà Nam ở ngoài tỉnh và nước ngoài hướng về xây dựng, phát triển quê hương.

Về hội nhập quốc tế: Tuyên truyền Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; các yêu cầu hội nhập quốc tế, cơ hội và thách thức, phương hướng, nhiệm vụ trọng yếu của hội nhập quốc tế trong từng ngành, từng lĩnh vực; quảng bá hình ảnh, thông tin về Hà Nam; trình tự, thủ tục tổ chức triển khai đầu tư phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam gia nhập; thông tin, tuyên truyền về ASEAN cũng như giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới; Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA)… nhằm giúp các doanh nghiệp trong tỉnh tận dụng tốt những cơ hội do hội nhập quốc tế mang lại, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, vận dụng những kết quả của hội nhập quốc tế vào tìm kiếm, tiếp cận và mở cửa thị trường.

Về chủ quyền biển, đảo và biên giới lãnh thổ:  Tuyên truyền lập trường, quan điểm chính nghĩa của Việt Nam về lãnh thổ, bảo vệ độc lập, chủ quyền, về vấn đề biển Đông. Đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, nhất là vấn đề biển Đông, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, giải phóng mặt bằng, triển khai dự án... Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân, các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài hiểu rõ hơn về tình hình trong nước, trong tỉnh; đường lối, quan điểm, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về những vấn đề quan trọng của địa phương, đất nước, khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, công tác thông tin đối ngoại qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh, quảng bá địa phương được triển khai thực hiện tốt. Các cơ quan báo chí Trung ương (Báo Nhân dân, VTV, VOV, Kênh Truyền hình Quốc hội, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Đầu tư, Báo Công luận, Tạp chí Cộng sản) có nhiều tin, bài phản ánh thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và môi trường đầu tư của tỉnh. Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Tạp chí Sông Châu, hệ thống đài truyền thanh cơ sở tăng cường bài viết, hình ảnh, phóng sự… về công tác thông tin đối ngoại. Báo Hà Nam (báo in và và báo điện tử) duy trì các chuyên mục: Đất nước qua báo chí, Văn hóa, Chủ quyền biển đảo Việt Nam, Hồ sơ tư liệu, Quê hương núi Đọi sông Châu... để giới thiệu, quảng bá hình ảnh về đất nước, lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam, đất và người Hà Nam. Đặc biệt Chuyên mục “Thời sự trong nước và quốc tế" đã kịp thời đăng tải những vấn đề quốc tế nổi bật, dư luận quan tâm đến các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì tốt Chuyên mục “Hội nhập và Phát triển" thông tin những chủ trương, chính sách của tỉnh trong công tác thu hút đầu tư, tiềm năng lợi thế của Hà Nam. Báo, đài tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quyền con người, những thành tựu bảo đảm quyền con người ở Việt Nam. Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan thường xuyên thông tin về hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các hoạt động đối ngoại, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Hà Nam và các nước. Ngoài ra, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, Báo điện tử Hà Nam, Website du lịch Hà Nam và Cổng Thông tin du lịch Hà Nam có nhiều bài viết, thông tin chất lượng, đăng tải kịp thời, phục vụ nhu cầu của du khách.

Ngoài ra, trong công tác tuyên truyền vận động, đấu tranh dư luận, các cơ quan báo chí đã chú trọng tuyên truyền những kết quả công tác nhân quyền đạt được nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác bảo vệ và đấu tranh nhân quyền trong tình hình mới. Chú trọng tuyên truyền cho thanh niên, sinh viên, học sinh, đồng bào theo đạo nhận diện những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá ta trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, tôn giáo; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy chế dân chủ; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng hiệu quả; ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà sách nhiễu Nhân dân. Tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, điều tra, xử lý các vụ án để đấu tranh, phản bác những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phần tử xấu trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề dân chủ, nhân quyền, nhất là lợi dụng nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục tăng cường thông tin về các mặt tích cực, tránh tình trạng mất cân bằng thông tin khiến các thế lực thù địch, phản động dựa vào đó vu khống; tăng cường thời lượng cho các chuyên mục đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nắm bắt thông tin về tỉnh trên báo chí trung ương, kịp thời phát hiện những thông tin phản ánh không thuận chiều về tỉnh để có biện pháp điều chỉnh phù hợp, góp phần định hướng dư luận xã hội. Duy trì có chất lượng Chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được còn có tồn tại: Nội dung các tin, bài chủ yếu là thông tin về các sự kiện, hoạt động trong nước và của tỉnh, chưa có nhiều tin, bài mang tính phân tích, lý luận, định hướng, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Trong 06 tháng cuối năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức và Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung các chương trình phát thanh, truyền hình về thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, đưa tin kịp thời các sự kiện đối ngoại của Đảng, Nhà nước, của tỉnh. Kịp thời có những tin, bài đấu tranh, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; định hướng thông tin đối ngoại cho báo chí, chủ động phản bác các thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến tỉnh Hà Nam. Tiếp tục cải thiện môi trường, quảng bá mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng Internet về tiềm năng, truyền thống văn hóa của mảnh đất và con người Hà Nam, qua đó thu hút các đối tác nước ngoài đến thăm và xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về tuyên truyền đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của ngành, địa phương, cơ quan báo chí…/.​