Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện các chỉ số thành phần để cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính tỉnh Hà Nam năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Kế hoạch thực hiện các chỉ số thành phần để cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính tỉnh Hà Nam năm 2021
Nhằm nâng cao các chỉ số thành phần góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính tỉnh Hà Nam năm 2021, ngày 19/7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 694/KH-STTTT về việc thực hiện các chỉ số thành phần để cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính tỉnh Hà Nam năm 2021.

Theo Kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp là: Cung cấp thông tin hữu ích đối với doanh nghiệp (Thông tin quy hoạch, văn bản quy phạm pháp luật và điều hành, tài liệu về ngân sách); thường xuyên rà soát thông tin cũ, cập nhật thông tin mới trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam (cổng chính). Rà soát, đôn đốc, hỗ trợ cập nhật thông tin, cập nhật thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố (cổng thành phần). Tuyên truyền, hỗ trợ để các doanh nghiệp chủ động tham gia Chuyên mục Hỏi - Đáp trên cổng giúp doanh nghiệp nhanh chóng và kịp thời nhận được thông tin phản hồi từ cơ quan nhà nước. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, VNPT Hà Nam rà soát mã thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh trùng khớp với mã thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Thường xuyên rà soát, cập nhật, điều chỉnh kịp thời, đầy đủ, chính xác dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Cung cấp tất cả các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4. Tích hợp 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND  ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam. Đào tạo nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử, quản trị cổng thông tin điện tử và an toàn hệ thống cho cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ quản trị mạng. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đối với Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để người dân biết đến và sử dụng nhiều hơn. Cải thiện tính kịp thời, mức độ đầy đủ của thông tin, mức độ thuận tiện trong việc truy cập, khai thác thông tin trên của Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây./.