Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
Ngày 25/01/2021, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam ban hành Kế hoạch số 72/KH-STTTT về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021.

Việc ban hành kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát TTHC, nhất là công tác giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; công khai, minh bạch các thông tin về TTHC của cơ quan làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện, giải quyết TTHC; nâng cao chất lượng các quy định TTHC theo nguyên tắc chỉ ban hành và duy trì các TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp, có chi phí tuân thủ thấp nhất; tăng cường trách nhiệm của các phòng chuyên môn, đơn vị trong hoạt động kiểm soát TTHC của cơ quan; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; rà soát quy định hành chính, TTHC để đề xuất, xem xét quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế những quy định hành chính và các TTHC không hợp lý, không hợp pháp; đồng thời cắt giảm chi phí về thời gian thực hiện và tài chính cho các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC, thực hiện quy trình giải quyết TTHC thống nhất, đồng bộ, hiệu quả và minh bạch; nâng cao hiệu quả ứng dụng giải quyết TTHC trực tuyến trên môi trường mạng thông qua các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp; rà soát các TTHC để đề xuất danh mục TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm gánh nặng tuân thủ TTHC cho đối tượng thực hiện TTHC, huy động sự tham gia tích cực của người dân và doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về TTHC.

Công tác kiểm soát TTHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian quy định, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả; gắn công tác kiểm soát TTHC với công tác thi đua khen thưởng của cơ quan. Thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến kết hợp với bưu chính công ích; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Theo đó, nhiệm vụ kiểm soát TTHC bao gồm: Xây dựng văn bản triển khai, thực hiện công tác kiểm soát TTHC; đánh giá tác động TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có quy định TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh trong đó bao gồm đánh giá tác động TTHC, tính toán chi phí tuân thủ TTHC và tham gia ý kiến, tổ chức thẩm định các quy định về TTHC trong dự thảo văn bản QPPL; rà soát, thống kê trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở; niêm yết công khai và tổ chức thực thi TTHC; kiểm soát chất lượng và công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa", “một cửa liên thông"; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; kiểm soát việc giải quyết TTHC; đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; tổ chức đối thoại và phát phiếu lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC; kiểm tra công tác kiểm soát TTHC; thực hiện công tác tuyên truyền về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; tham mưu nâng cấp Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh.

Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc sở căn cứ Kế hoạch của sở, tổ chức triển khai thực hiện nội dung công việc được giao. Văn phòng sở hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phòng, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên./.​