Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thực hiện Công văn số 1622/UBND-KGVX ngày 02/7/2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2278/BTTTT-THH ngày 25/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 06/7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 646/STTTT-BCVTCNTT về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện và chỉ đạo quyết liệt việc khai báo y tế điện tử và quét mã QR để kiểm soát thông tin người ra vào đối với các cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

1. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: Chỉ đạo quyết liệt việc khai báo y tế điện tử, thực hiện đăng ký triển khai quét mã QR tại các cơ quan, đơn vị để kiểm soát thông tin người ra vào đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021.

2. UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo quyết liệt việc khai báo y tế điện tử, thực hiện đăng ký triển khai quét mã QR để kiểm soát thông tin người ra vào đối với các cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm trên địa bàn theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế; triển khai hướng dẫn, yêu cầu người dân khi ra vào cơ quan, tổ chức, công sở, các địa điểm công cộng cần thực hiện quét mã QR. Cụ thể:

 UBND cấp huyện chỉ đạo, theo dõi tình hình triển khai tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn và kịp thời báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện.

UBND cấp xã huy động toàn bộ hệ thống chính trị cơ sở vào cuộc theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà" phát tài liệu hướng dẫn, đề nghị tất cả các cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm thực hiện đăng ký triển khai quét mã QR để kiểm soát thông tin người ra vào. Đảm bảo tất cả các đối tượng áp dụng trên địa bàn đều triển khai được việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào.

3. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tăng cường tuyên truyền yêu cầu tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp tổ chức đăng ký và thực hiện quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào; yêu cầu toàn bộ cán bộ, công nhân viên và người lao động của doanh nghiệp mình tuân thủ thực hiện.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đăng ký và quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào.

5. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào tại các bến tàu xe, các phương tiện giao thông vận tải công cộng.

6. Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế triệt để triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào. Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng triệt để hệ thống công nghệ do Trung tâm công nghệ phòng, chống Covid-19 quốc gia cung cấp để phục vụ trong quản lý, truy vết, đồng thời tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Báo Hà Nam; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

8. Liên đoàn Lao động tỉnh, các tổ chức Đoàn thể chính trị, các tổ chức Hội phát động phong trào, cử thành viên hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng và triển khai quét mã QR để quản lý người ra vào có thể tải về tại địa chỉ https://bluezone.gov.vn/tai-lieu./.


Tin liên quan