Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động in năm 2021

Thông tin phát triển ngành  
Công tác quản lý nhà nước về hoạt động in năm 2021
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 05 cơ sở in: Công ty Cổ phần In Báo Hà Nam; Công ty TNHH Hoàng Đức; Công ty Cổ phần In Hà Nam; Công ty TNHH Thương mại In Hoàng Đức; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An Bảo Nguyên được cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm. Ngoài ra còn có một số cơ sở in bao bì, nhãn hàng, thiếp mời, danh thiếp và các cơ sở photocopy những giấy tờ, tài liệu theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2021, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao về chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp công tác của các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, nhìn chung công tác quản lý nhà nước về hoạt động in đi vào nền nếp. Nhận thức của các cơ quan, đơn vị và người dân trong việc thực hiện các văn bản quản lý nhà nước về hoạt động in được nâng lên. Hoạt động in tiếp tục được nâng cao về chất lượng, đúng định hướng, không có tình trạng in lậu, in trái phép, bước đầu đáp ứng được yêu cầu đa dạng của các loại ấn phẩm.

Căn cứ Luật Xuất bản 2012 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật, sở đã ban hành văn bản hướng dẫn các phòng văn hóa và thông tin cấp huyện triển khai công tác rà soát, thống kê, hướng dẫn các cơ sở in trên địa bàn tỉnh thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động in với Sở Thông tin và Truyền thông và khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy với UBND các huyện, thị xã, thành phố; công khai bộ thủ tục hành chính về hoạt động in trên Cổng thông tin điện tử của sở.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động in, sở thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn Luật Xuất bản 2012; Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản…

Bên cạnh đó, Sở cũng đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền để các cơ sở in đảm bảo đủ các điều kiện trong hoạt động in xuất bản phẩm (chủ cơ sở in có nghiệp vụ về in; cơ sở in có mặt bằng sản xuất, thiết bị để in xuất bản phẩm; in đúng số lư­ợng, ma két, nội dung đã được duyệt…), giúp cho người tiêu dùng có được những xuất bản phẩm có tính giáo dục, thẩm mỹ.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giải quyết nhanh gọn, thuận tiện, tuân thủ các quy định của Nhà nước. Sở thực hiện tốt việc hướng dẫn thủ tục cấp các loại giấy phép lĩnh vực in cho các cơ quan, tổ chức trong tỉnh; kiểm duyệt kỹ nội dung các tài liệu, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2021, sở đã hướng dẫn làm thủ tục và cấp phép theo đúng quy định: 89 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; 20 giấy xác nhận đăng ký máy photocopy màu; 16 giấy phép xuất bản bản tin; trực tiếp nhận, đọc những xuất bản phẩm lưu chiểu do sở cấp phép, thực hiện tốt việc kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu, đôn đốc nộp lưu chiểu theo quy định.

Công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động xuất bản nói chung, lĩnh vực in nói riêng đã được sở quan tâm đẩy mạnh. Công tác phòng, chống in lậu trên địa bàn tỉnh cũng được sở phối hợp Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, phòng văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện. Trong thời gian qua, Đội liên ngành phòng, chống in lậu của tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác được giao, góp phần ngăn ngừa tình trạng in lậu trên địa bàn. Phần lớn các tổ chức, cá nhân đã thực hiện đúng quy định của Nhà nước về hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động in, thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông chú trọng triển khai đồng bộ một số giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động in; chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý hoạt động in, photocopy; chỉ đạo, hướng dẫn phòng văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố rà soát thống kê, quản lý chặt chẽ các cơ sở in, photocopy tại địa phương; quản lý chặt chẽ việc đăng ký, sử dụng máy photocopy màu, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn quản lý thiết bị./. ​