Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cho phép thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Báo chí  
Cho phép thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức/cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam (tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông), địa chỉ: Số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý hoặc qua hệ thống bưu chính.

Trường hợp nộp trực tuyến, tổ chức/cá nhân chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký trên chuyên trang Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến: http://motcua.hanam.gov.vn/. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (kèm mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ) và chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hướng dẫn tổ chức/cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định pháp luật.

- Bước 3: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản tham mưu giải quyết hồ sơ.

- Bước 4: Tổ chức/cá nhân nhận kết quả:

+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, tổ chức/cá nhân mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có nhu cầu).

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến, tổ chức/cá nhân khi đến nhận kết quả sẽ ký vào mẫu đơn, tờ khai và mang theo bản gốc để đối chiếu với giấy tờ có liên quan đã được gửi trực tuyến.

+ Nhận kết quả qua hệ thống bưu chính đối với trường hợp lựa chọn nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam.

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

+ Hoặc trực tuyến.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:

+ Văn bản đề nghị cho phép đặt văn phòng đại diện có ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản báo chí.

+ Bản sao Giấy phép hoạt động báo chí có xác nhận của cơ quan báo chí hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu.

+ Tài liệu chứng minh đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật Báo chí số 103/2016/QH13.

+ Danh sách nhân sự văn phòng đại diện.

+ Sơ yếu lý lịch, bản sao thẻ nhà báo của trưởng văn phòng đại diện; sơ yếu lý lịch của phóng viên thường trú thuộc văn phòng đại diện có xác nhận của cơ quan báo chí hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu.

+ Văn bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của văn phòng đại diện.

* Số lượng: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Hà Nam

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông

+ Cơ quan phối hợp: Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

- Phí, lệ phí: Không thu

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Điều kiện thành lập văn phòng đại diện

Cơ quan báo chí muốn thành lập văn phòng đại diện tại một địa phương phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có trụ sở để đặt văn phòng đại diện.

b) Trưởng văn phòng đại diện phải có thẻ nhà báo được cấp tại cơ quan báo chí có văn phòng đại diện và không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đặt văn phòng đại diện.

2. Tiêu chuẩn phóng viên thường trú

 Phóng viên thường trú (thuộc văn phòng đại diện hoặc hoạt động độc lập) phải có thẻ nhà báo được cấp tại cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú và không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động trong thời hạn 01 năm tính đến khi cử phóng viên thường trú.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 05/4/2016. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.