Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Tin tức - Sự kiện  
Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Ngày 30/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 654/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
Xem chi tiết Quyết định số 654/QĐ-TTg tại đây./.​ 654_QD-TTg.pdf