Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/201...

Tin tức - Sự kiện  
Ban hành Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
Ngày 12/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/6/2022.
Xem chi tiết Nghị định số 25/2022/NĐ-CP tại đây./. 25_2022_ND-CP_12042022_4-signed.pdf